Νόμος 669/77 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προς ον χορηγήθηκε η υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένη άδεια εκμεταλλεύσεως ή ο προς ον ούτος παραχώρησε ή εισέφερε το δικαίωμά του υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως εις τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων, εντός της ταχθείσης σε αυτό προθεσμίας, την έναρξη της εξορύξεως.

 

2. Η πάροδος απράκτου της ταχθείσης προθεσμίας δια την έναρξη της εξορύξεως συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας, εκτός εάν τη αιτήσει του δικαιούχου ταύτης ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας ήθελε θεωρήσει δικαιολογημένη την μη έναρξη της εξορύξεως. Εις την περίπτωσιν ταύτη ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, δι' αποφάσεώς του, παρατείνει την ταχθείσα προθεσμία, το πολύ, μέχρι δώδεκα μήνας.

 

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας μετά γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων, δύνανται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, να καθορίζονται μέχρι τρία λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, εφ' ων χορηγήθηκαν άδειες εκμεταλλεύσεων, ως αποθεματικά.

 

Δια τον καθορισμό λατομείων ως αποθεματικών λαμβάνεται υπ' όψιν η ύπαρξις ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδος οι ανάγκες τροφοδοσίας της βιομηχανικής μονάδος, η σπουδαιότης ταύτης ως και οι θέσεις των λατομείων, τα οποία δύνανται να ευρίσκονται εις μη συνεχόμενους χώρους, εις την περιοχήν του αυτού ή ομόρου Νομού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.