Νόμος 669/77 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης, εις ον υπεβλήθησαν τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος νόμου αίτησις και στοιχεία, διατηρεί παρ' αυτό ανά ένα εξ αυτών και διαβιβάζει τα λοιπά εις την Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, το βραδύτερο εντός προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής αυτών, των κατά τα άνω, αιτήσεως και στοιχείων, μετά των γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών και των απόψεών του, περί της σκοπιμότητος της λειτουργίας του συγκεκριμένου λατομείου και ιδία της συμβολής τούτου εις την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, παρέχων άμα και γενικότερες πληροφορίες περί των τυχόν δυσμενών επιπτώσεων, αίτινες ήθελον προξενηθούν εκ της λειτουργίας του λατομείου τούτου εις τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος εις αρχαιολογικά μνημεία, τουριστικά εγκαταστάσεις ή άλλα δημόσιας ωφελείας έργα.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων, μετ' έλεγχο και εκτίμησιν απάντων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχείων που διαβιβάστηκαν σε αυτή, εισηγείται εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας και Ενεργείας την χορήγηση ή μη της αιτηθείσης αδείας. Εις την έγγραφον εισήγηση περί χορηγήσεως της αιτηθείσης αδείας δέον να διαλαμβάνονται:

 

α) οι όροι έρευνας και εκμεταλλεύσεως του λατομείου,

 

β) γενικά μέτρα προστασίας των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και αποκαταστάσεως, κατά το δυνατόν, των κατά την διάρκειαν των ερευνών και εκμεταλλεύσεως προξενούμενων αλλοιώσεων τούτων,

 

γ) η διάρκεια της ισχύος της αδείας εκμεταλλεύσεως, ήτις δεν δύναται να είναι ελάσσων της δεκαπενταετίας, ουδέ μείζων της εικοσιπενταετίας και

 

δ) η προθεσμία ενάρξεως της εξορύξεως, ήτις δεν δύναται να είναι μείζων του έτους από της χορηγήσεως της αδείας. Επί απορριπτικής εισηγήσεως, δέον να διαλαμβάνονται εν αυτή οι λόγοι, δι' ους δεν ενδείκνυται η χορήγηση της αιτηθείσης αδείας εκμεταλλεύσεως.

 

3. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας εγκρίνων την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εισήγηση, εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη αδείας εκμεταλλεύσεως, το βραδύτερο εντός τεσσάρων μηνών από της υποβολής υπό του Νομάρχου εις την Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων του σχετικού φακέλλου. Η περί μη χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως απόφασις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας δέον να είναι αιτιολογημένη. Εις περίπτωσιν μη αποδοχής της εισηγήσεως, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, αποφασίζει μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων.

 

4. Η κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων χορηγούμενη άδεια εκμεταλλεύσεως ισχύει και δια τον προς ον ο δικαιούχος ταύτης ήθελε παραχωρήσει ή εισφέρει το δικαίωμά του εκμεταλλεύσεως του λατομείου. Εις την περίπτωσιν ταύτη, ούτος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την τοιαύτη παραχώρηση ή εισφορά εις τον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων, εν μη γνωστοποιήσει δε θεωρείται υπεύθυνος δια πάσας τις υπό του παρόντος Νόμου θεσπιζόμενες υποχρεώσεις και υπόκειται εις τις υπ' αυτού προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Εάν ο επ' ονόματι του οποίου εξεδόθη η άδεια εκμεταλλεύσεως ήθελε παραιτηθεί ταύτης μετά την παραχώρηση ή εισφορά του δικαιώματός του εκμεταλλεύσεως του λατομείου, η εξ ης παραίτησις άδεια ισχύει αυτοδικαίως και άνευ ουδεμίας άλλης διαδικασίας δια τον εκμεταλλευόμενο το λατομείον, ο οποίος και θα είναι υπεύθυνος δια πάσας τις υπό του παρόντος νόμου θεσπιζόμενες υποχρεώσεις.

 

5. Άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγηθείσα επ' ονόματι του προς ον ο ιδιοκτήτης του εδάφους παραχώρησε το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως παύει ισχύουσα επί τη καθ' οιονδήποτε τρόπον λήξει ή λύσει της σχέσεως παραχωρήσεως.

 

6. Η διάρκεια της ισχύος της χορηγηθείσας αδείας εκμεταλλεύσεως δύναται, να παρατείνεται επί μίαν εισέτι δεκαπενταετία. Το περί παρατάσεως αίτημα δέον να υποβάλλεται εις τον κατά τα άνω Νομάρχη δύο τουλάχιστον έτη προ της λήξεως της ισχύος της προηγουμένης αδείας.

 

Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο εντός έξι (6) μηνών από της διαβιβάσεώς της από το νομάρχη και την υποβολή των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις περιπτώσεις γ και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 669/1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.