Νόμος 947/79 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Καθορισμός της εισφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εισφορά εις γην αποτελείται από ποσοστόν της επιφανείας της γης της καλυπτόμενης υπό εκάστης ιδιοκτησίας και το οποίον ορίζεται εις τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) δια τις ιδιοκτησίας τις περιλαμβανόμενες εις ζώνες ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού και εις σαράντα επί τοις εκατόν (40%) δια τις ιδιοκτησίας τις περιλαμβανόμενες εις ζώνη κανονιστικών όρων δομήσεως. Το ως άνω ποσοστόν της εις γην εισφοράς εκχωρείται προς το Δημόσιον ή τον υπό τούτου οριζόμενο φορέα μόνον εφ' όσον εν τη χαρακτηριζόμενη ως οικιστική περιοχή δεν υφίστανται κοινόχρηστοι χώροι.

 

2. Εάν εντός της χαρακτηριζόμενης ως οικιστικής περιοχής υφίστανται ήδη κοινόχρηστοι χώροι, το ως άνω ποσοστόν εξευρίσκεται μετά την κτηματογράφηση της οικείας ζώνης της οικιστικής περιοχής και ορίζεται δια του προεδρικού διατάγματος που κυρώνει την πολεοδομική μελέτη που αφορά στη ζώνη ταύτη. Προς τούτο, εκ του εμβαδού ολοκλήρου της εκ του τρόπου της οικιστικής αναπτύξεως προσδιοριζομένης κατά το άρθρον 6 παράγραφος 1 ζώνης, αφαιρείται το σύνολον των εντός της ζώνης ταύτης ήδη υφισταμένων πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων ως αυτοί ορίζονται υπό της κειμένης νομοθεσίας, η δε ποσοστιαία αναλογία τούτων εν σχέσει προς το συνολικόν εμβαδόν της ως άνω ζώνης αφαιρείται από το, κατά την παράγραφο 1 κατ' αρχήν προβλεπόμενο ποσοστόν, το δε υπόλοιπον αποτελεί την στη ζώνη ταύτη εισφορά γης που επιβάλλεται.

 

3. Η εισφορά εις γην των εις την οικιστική περιοχήν εντασσομένων ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων υπολογίζεται, κατά το εν παραγράφω 1 ποσοστόν άνευ μειώσεώς τινός, επί του τμήματος ή των τμημάτων αυτών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως οικοδομήσιμοι χώροι κατά το άρθρο 7 παράγραφος 4 του παρόντος. Υφιστάμενες ή δημιουργούμενες εντός των ως άνω ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων οδοί δεν θεωρούνται ότι συνιστούν την εκπλήρωση της εισφοράς κατά την παράγραφο 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.