Νόμος 947/79 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Εισφορά γης σε αναμορφούμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον έκτασις καλυπτόμενη υπό εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, ή αποτελούσα οικισμό υφιστάμενο προ του 1923 και μη ενταχθέντα εις τοιούτον σχέδιον, ήθελε αποτελέσει οικιστική περιοχήν προς αναμόρφωσή της κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι εντός αυτής ιδιοκτησίες θεωρούνται ότι εκπλήρωσαν την υποχρέωσιν της εισφοράς εις γην, εάν το υπό του σχεδίου πόλεως ή το κατά την υφιστάμενη στον οικισμό πραγματική κατάστασιν καλυπτόμενο υπό κοινοχρήστων χώρων ποσοστόν εν σχέσει προς το συνολικόν εμβαδόν της ως άνω εκτάσεως καλύπτει το κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 ποσοστόν, αναλόγως της ζώνης εις ην εντάσσεται αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι εκάστη των εν λόγω ιδιοκτησιών έχει εκπληρώσει τις υπό της κειμένης περί σχεδίων πόλεων νομοθεσίας προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

 

2. Εάν οι, εις την κατά την προηγούμενη παράγραφο έκταση ευρισκόμενοι κοινόχρηστοι χώροι είναι ήσσονος εμβαδού από το προκύπτον εκ της, κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 ποσοστιαίας αναλογίας, η διαφορά αποτελεί την εις γην εισφορά των εν αυτή ιδιοκτησιών. Η εκ της εν λόγω διαφοράς προκύπτουσα εισφορά, είτε υπολογίζεται κατά τον τυχόν διενεργούμενο αναδασμό δια την παραχώρηση των νέων ιδιοκτησιών, είτε αφαιρείται κατά τον τυχόν ρυμοτόμηση εκάστης ιδιοκτησίας δια της εγκρινομένης πολεοδομικής μελέτης, είτε, εφ' όσον είναι ανέφικτος ή ιδιαιτέρως επαχθής η εις γην εκπλήρωσις της υποχρεώσεως, μετατρέπεται εις εισφορά εις χρήμα και εισπράττεται κατά τα στο άρθρο 21 οριζόμενα, εφαρμοζόμενα αναλόγως.

 

3. Εφ' όσον η κατά την παράγραφο 1 έκτασις ήθελε περιληφθεί εις ευρύτερη περιοχήν χαρακτηριζόμενη εν τω συνόλω της ως οικιστική, η υποχρέωσις των ιδιοκτησιών δι' εισφορά εις γην καθορίζεται κεχωρισμένως και αυτοτελώς ως προς την έκταση ταύτη κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Δια τις λοιπές ιδιοκτησίες τις περιλαμβανόμενες εις την αυτήν οικιστική περιοχήν, η υποχρέωσις της εισφοράς εις γην καθορίζεται ιδιαιτέρως συμφώνως προς τα στο άρθρο 18 προβλεπόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.