Νόμος 947/79 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η βαρύνουσα τις εντός της οικιστικής περιοχής περιλαμβανόμενες ιδιοκτησίας υποχρέωσις προς μεταβίβαση του, υπό του άρθρου 18 οριζομένου ποσοστού εκπληρώνεται:

 

α) Δια της αφαιρέσεως του, κατά περίπτωσιν προβλεπομένου ποσοστού εκ της, δια την τυχόν μετά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως οικιστικής ενεργούμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση εκάστης ιδιοκτησίας οφειλομένης αποζημιώσεως, καθ' ο μέρος αυτή αφορά εις την αξίαν της γης που απαλλοτριώνεται. Το ούτω προκύπτον ως καταβλητέο εις τον ιδιοκτήτη ποσόν δεν μπορεί να είναι έλασσον της συνολικής αξίας της ως άνω ιδιοκτησίας που απαλλοτριώνεται κατά τον αμέσως προ του χαρακτηρισμού της περιοχής ως οικιστικής χρόνον.

 

β) Δια της, κατά την τυχόν πραγματοποιούμενη, είτε εκουσίως κατά την εφαρμογήν προγράμματος ενεργού πολεοδομίας, είτε αναγκαστικώς κατά την διενέργεια αστικού αναδασμού, ανταλλαγή ιδιοκτήτη νέας ιδιοκτησίας εχούσης εμβαδόν μικρότερο της, υπ' αυτού διατεθείσης κατά το ποσοστόν της εισφοράς.

 

γ) Κατά την εφαρμογήν της οικείας πολεοδομικής μελέτης επί τη βάσει πράξεων εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου και τακτοποιήσεως των σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο οικοπέδων προς εξίσωση των αφαιρουμένων από έκαστον τούτων ποσοστών.

 

2. Εάν, εις την περίπτωσιν του εδαφίου γ' της προηγουμένης παραγράφου εμφανίζονται ιδιοκτησίες μη ρυμοτομούμενες, ή ρυμοτομούμενες εις μικρότερο ποσοστόν από το, κατά το άρθρο 18 οριζόμενο, δια της πράξεως τακτοποιήσεως των οικοπέδων του τετραγώνου δημιουργούνται εκ των οφειλομένων υπολοίπων εν ή περισσότερα ενιαία οικόπεδα, τα οποία περιέρχονται εις την κυριότητα του Δημοσίου. Εάν, αντιθέτως, ήθελε αφαιρεθεί από ορισμένη ιδιοκτησία λόγω ρυμοτομίας έκτασις μείζων του, κατά το άρθρο 18 ποσοστού και δεν είναι εφικτή η, δια της πράξεως εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου αναπλήρωσις αυτής εκ των τυχόν δημιουργουμένων υπολοίπων των παρακειμένων ιδιοκτησιών, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ως προς το υπερβάλλον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.