Νόμος 947/79 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρόγραμμα, δια του οποίου πραγματοποιείται η αναμόρφωσις ή ανάπτυξις της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και εξασφαλίζεται η λειτουργική εκμετάλλευσις αυτής περιλαμβάνει:

 

α) Τον καθορισμό του αναδόχου φορέως και την υπ' αυτού ανάληψη του έργου.

β) Την κτηματογράφηση της ζώνης.

γ) Την σύνταξιν και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης.

δ) Την κτήση των απαιτουμένων ακινήτων.

ε) Την διευθέτηση του χώρου και την εκτέλεσιν των έργων υποδομής επί τη βάσει των όρων της συμβάσεως και των σχετικών κατά κατηγορία έργων μελετών.

στ) Την σύνταξιν των κτιριακών μελετών και εκτέλεσιν των οικοδομικών εργασιών επί των διαμορφουμένων οικοδομήσιμων χώρων ή επί μέρους εξ αυτών.

ζ) Την αφιέρωση ή παραχώρηση των δημοσίων κ.λ.π. κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας προς τους οικείους φορείς και την διάθεση ή παραχώρηση ή πώληση των οικοδομήσιμων χώρων ή ετοίμων κατοικιών ή διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής εγκαταστάσεως εις ιδιώτες δια την σύμφωνον προς τον προορισμό των εκμετάλλευση ή χρήσιν.

 

2. Εάν εντός πενταετίας από της δημοσιεύσεως του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος δεν τέθηκε σε εφαρμογή κατά τις ειδικότερες διατάξεις το πρόγραμμα της ενεργού πολεοδομίας με τη διευθέτηση του χώρου των οικοδομικών εργασιών, αίρεται ο χαρακτηρισμός της όλης εκτάσεως, ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας μετά από αίτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιφέρειας της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, οποιουδήποτε έχει αποδεδειγμένα εμπράγματα δικαιώματα επί της εκτάσεως. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών, από την πάροδο της πενταετίας με αφετηρία τη δημοσίευση του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος. Στις περιπτώσεις εκδόσεως προεδρικών διαταγμάτων πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18.1 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.