Νόμος 947/79 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ανάδοχος φορέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του προγράμματος που προβλέπει το άρθρο 23 του παρόντος νόμου μπορεί να αναλαμβάνεται από το δήμο ή την κοινότητα ή δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις ή τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης μαζί ή χωριστά ή να ανατίθεται σε εταιρία μικτής οικονομίας ή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης του άρθρου 25 ή 24 αντίστοιχα}.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Η πρόσκλησις προς υποβολή προτάσεων, υπογραφομένη υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή υπό του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου οργάνου ή δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως και ερειδόμενη επί της μελέτης της οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της όλης περιοχής, περιέχει συγκεκριμένους όρους ως προς την σύνταξιν της γενικής προκαταρκτικής μελέτης των έργων της ζώνης ήτις δέον να συνοδεύει τις προτάσεις. Δια της ως άνω προσκλήσεως τίθεται προθεσμία δια την υποβολή των προτάσεων και ορίζονται μέχρι τρία βραβεία δια την βράβευση των τριών καλυτέρων εξ αυτών.

 

3. Η υποβολή των ως άνω προτάσεων εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να δημιουργήσει πέραν της καταβολής των αθλοθετημένων βραβείων, υποχρέωση τινά έναντι του υποβάλλοντος την πρόταση.

 

4. Μετά την υποβολή των προτάσεων μετά των γενικών προκαταρκτικών μελετών, την αξιολόγηση αυτών και την επιλογήν της προσφορότερης συνάπτεται προσύμφωνον μεταξύ του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του υπό τούτου εξουσιοδοτημένου και του επιλεγέντος προς ανάληψη των έργων φορέως μετά προηγούμενη έγκριση της εξ Υπουργών οικονομικής επιτροπής. Περίληψις των κυρίων στοιχείων του προσυμφώνου δημοσιεύεται εις δύο τουλάχιστον εφημερίδας με μέριμνα της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Δια του προσυμφώνου τούτου, ερειδομένου επί της γενικής προκαταρκτικής μελέτης, των έργων ήτις προκρίθηκε ως η προσφορότερη, καθορίζονται οι γενικοί οροί συντάξεως της πολεοδομικής μελέτης, η προθεσμία υπογραφής της οριστικής συμβάσεως, οι όροι συντάξεως των βασικών μελετών των έργων και παρέχονται οι εγγυήσεις δια την υπογραφή της οριστικής συμβάσεως. Την υπογραφή του προσυμφώνου ακολουθούν διαπραγματεύσεις δια τον καθορισμό των όρων της οριστικής συμβάσεως αναθέσεως του έργου βάσει της συντασσόμενης και εγκρινομένης πολεοδομικής μελέτης. Εφ' όσον υφίσταται εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη της ζώνης και συντρέχουν οι λοιποί όροι είναι δυνατή και η άμεσος υπογραφή της οριστικής συμβάσεως μετά του επιλεγέντος αναδόχου.

 

5. Αντί της αναθέσεως του έργου εις μίαν εταιρεία από αυτές που υποβάλλουν προτάσεις, το Δημόσιον δύναται να ζητήσει την εκ μέρους αυτών σύστασιν κοινοπραξίας ή να συμφωνήσει μετ' αυτών σύστασιν κοινοπραξίας ή να συμφωνήσει μετ' αυτών την σύστασιν εταιρείας μικτής οικονομίας συνιστώμενης κατά τους όρους του άρθρου 25.

 

6. Η ανάθεσις των ως άνω έργων δύναται να γίνει κεχωρισμένως: α) Ως προς την μελέτη, σχεδιασμό και διαμόρφωση του χώρου ως και την μελέτη και εκτέλεσιν των έργων υποδομής και β) Ως προς την σύνταξιν των κτιριακών μελετών και την εκτέλεσιν των οικοδομικών εργασιών επί των διαμορφουμένων οικοδομήσιμων χώρων, βάσει της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.

 

7. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται:

 

α) Τα ειδικότερα στοιχεία και οι εγγυήσεις οι οποίες δέον να συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες προτάσεις.

β) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου, αξιολογήσεως και βραβεύσεως τούτων.

γ) Τα της διενέργειας των διαπραγματεύσεων, συσχετισμού των προτεινομένων λύσεων, οι όροι και η διαδικασία κηρύξεως εκπτώτου του αναδόχου,

 

ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την επιλογήν του αναδόχου και την υπογραφή της μετ' αυτού συμβάσεως αναθέσεως των έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.