Νόμος 947/79 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Κτηματογράφηση ζώνης ενεργού πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άμα τη δημοσιεύσει του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος του προβλέποντος ζώνη ενεργού πολεοδομίας, ενεργείται κτηματογράφηση της όλης εκτάσεως της ζώνης προς καθορισμό των εν αυτή ιδιοκτησιών, της θέσεως, των ορίων και του εμβαδού εκάστης τούτων, ως και προς προσδιορισμό των εν αυτές οικοδομών ή άλλων μονίμων εγκαταστάσεων ή έργων.

 

2. Η κτηματογράφηση ενεργείται δια του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή υπό ειδικού οργανισμού κτηματογραφήσεων ή υπό του μεθ' ου καταρτίσθηκε το κατ' άρθρο 27 παράγραφος 4 προσύμφωνον, ή και υπό τρίτου ιδιώτη ή εταιρείας, περιλαμβάνει δε την σύνταξιν κτηματογραφικού χάρτου, που απεικονίζει τις επί μέρους ιδιοκτησίας και τις επ' αυτών οικοδομές ή άλλες κατασκευές, ως και κτηματολογικού πίνακα εμφαίνοντος τους φερομένους ως ιδιοκτήτες των στον κτηματολογικό χάρτη ιδιοκτησιών, το εμβαδόν εκάστης τούτων, τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των επ' αυτών οικοδομών ή άλλων κατασκευών και παν άλλο χρήσιμο στοιχείον. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποχρεούνται όπως εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος καταθέσουν εις την οικεία υπηρεσία οικισμού ή τον αναλαβόντα κτηματογράφηση φορέα δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντες και κυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των. Εν παραλείψει τούτων, ο κτηματολογικός πίνακας συντάσσεται επί τη βάσει παντός υφισταμένου νομίμου στοιχείου.

 

3. Ο καταρτισθείς κτηματολογικός χάρτης και ο πίνακας κοινοποιούνται εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα, ένθα και παραμένουν επί ένα μήνα εις την διάθεση του κοινού προς ενημέρωση αυτού. Περί τούτου τοιχοκολλείται ανακοίνωσις η οποία δημοσιεύεται εις μίαν τουλάχιστον ημερησία ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και εις μίαν ημερησία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Από της ημέρας της τελευταίας δημοσιεύσεως ή της τυχόν μεταγενέστερης τούτων τοιχοκολλήσεως της ανακοινώσεως, άρχεται η ως άνω μηνιαία προθεσμία.

 

4. Κατά του κτηματολογικού χάρτου και πίνακα επιτρέπεται, εντός δύο μηνών από της ημέρας της τελευταίας δημοσιεύσεως δια του τύπου της κατά την προηγούμενη παράγραφο ανακοινώσεως, ή άσκησις προσφυγής υπό παντός έχοντος έννομο συμφέρον ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά την διαδικασίαν περί ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφασις του μονομελούς πρωτοδικείου εις ουδέν ένδικο μέσον υπόκειται η έκδοσις δε ταύτης ή η πάροδος απράκτου της προθεσμίας προς άσκηση της προσφυγής δεν κωλύει την έγερση τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, ης το αντικείμενον μετατρέπεται, εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του ακινήτου, εις την αντίστοιχη αξίαν αυτού. Εις περίπτωσιν αποδοχής της προσφυγής ή της τακτικής αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, διορθώνεται υποχρεωτικώς ο κτηματολογικός πίνακας κατά τα στην οικεία απόφαση οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.