Νόμος 947/79 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Πολεοδομική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πολεοδομική μελέτη της ζώνης ενεργού πολεοδομίας συντάσσεται:α) είτε υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή υπ' αυτού εποπτευομένου δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, οπότε, εφ' όσον εγκριθεί κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αποτελεί στοιχείον της μετά του αναδόχου καταρτιζόμενης συμβάσεως, β) είτε υπό του κατ' άρθρο 27 οριζομένου αναδόχου φορέως επί τη βάσει της κατά το άρθρο 8 μελέτης οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως της περιοχής και εντός των όρων και δεσμεύσεων των επιβαλλομένων δια του κατ' άρθρο 27 παράγραφος 4 προσυμφώνου.

 

2. Η ως άνω μελέτη εγκρίνεται και τίθεται εν ισχύ δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Η κατά την παράγραφο 1 πολεοδομική μελέτη περιέχει:

 

α) Τις ειδικές χρήσεις γης και τους εις εκάστην τούτων αναφερομένους προσθέτους περιορισμούς απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.

β) Τους προβλεπόμενους πάσης φύσεως κοινοχρήστους χώρους (οδούς, πλατείας, κοινοχρήστους κήπους και άλση, πρασιάς και άλλους προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους κοινοχρήστους χώρους).

γ) Τα προβλεπόμενα δημόσια ή κοινωφελή κτίρια ως και τα εν τη ζώνη προβλεπόμενα κοινής ωφελείας έργα και εγκαταστάσεις.

δ) Τους οικοδομήσιμους χώρους.

ε) Τα συστήματα, τους όρους και περιορισμούς δομήσεως.

στ) Προσθέτους όρους αφορώντας εις τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπον κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικώς την αισθητική διαμόρφωση του όλου χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπον διαμορφώσεως και χρήσεως των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων και τις συναφείς προς τούτους υποχρεώσεις.

ζ) Το ποσοστόν εισφοράς των εν τη ζώνη ιδιοκτησιών εις γην μετά την αφαίρεση των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων.

η) Την λήψη ειδικών μέτρων δια την αντιμετώπισιν ιδιαιτέρων πολεοδομικών ή κοινωνικών προβλημάτων εκ της ενεργοποιήσεως της ζώνης και της εφαρμογής του οικείου προγράμματος,

 

ως και πάσαν άλλη αναγκαία ειδική ρύθμιση δια την πλήρη ενεργοποίση της ζώνη

 

4. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται υπό πολεοδομικού σχεδίου εμφαίνοντος την διαμόρφωση του όλου χώρου, τις εκτάσεις εις ας αφορά εκάστη ειδική χρήσις γης, τους δημιουργούμενους κοινοχρήστους εν γένει χώρους, τις θέσεις των δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων ως και άλλων κοινής ωφελείας έργων και εγκαταστάσεων, τους οικοδομήσιμους χώρους, την θέσιν, το σχήμα και τις διαστάσεις των διαμορφουμένων οικοπέδων ως και την θέσιν των εντός αυτών κτιρίων. Το σχέδιον τούτο δημοσιεύεται ομού μετά των εν παραγράφω 3 στοιχείων της μελέτης, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε φωτοσμίκρυνση.

 

5. Εάν επί ιδιοκτησιών ευρισκομένων εντός της ζώνης υφίστανται κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, ή διατήρησις και η χρήσις αυτών καθορίζονται υπό της πολεοδομικής μελέτης, άλλως, εφ' όσον χαρακτηρίζονται ως κατεδαφιστέες, οι μεν ιδιοκτησίες αγοράζονται υπό του αναδόχου φορέως ή απαλλοτριώνονται υπέρ αυτού, ο δε ιδιοκτήτης δύναται να ζητήσει την εγκατάσταση αυτού εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας κατά τα υπό της συμβάσεως αναθέσεως του έργου ειδικότερα προβλεπόμενα.

 

6. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία καταρτίσεως και εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, τα γνωμοδοτούντα επ' αυτής όργανα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι, τα της ενημερώσεως του κοινού και της λήψεως υπ' όψιν και του τρόπου αντιμετωπίσεως δημιουργουμένων κοινωνικών προβλημάτων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.