Νόμος 947/79 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ορισμός αστικού αναδασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αστικός αναδασμός εντός οικιστικής περιοχής είναι το σύνολον των διαδικασιών οι οποίες αποσκοπούν εις την πολεοδομική ενεργοποίση αυτής δια της υπό πάντων των ιδιοκτητών συνεισφοράς των ιδιοκτησιών των προς δημιουργίαν ή διαμόρφωση και εκ νέου παραχώρηση εις αυτούς οικοδομήσιμων εν γένει χώρων εξυπηρετούντων τις δια την οικεία ζώνη προβλεπόμενες χρήσεις γης.

 

2. Τα δια του αναδασμού δημιουργούμενα και παραχωρούμενα εις τους ιδιοκτήτες των συν-εισφερόμενων ακινήτων οικόπεδα μετά των τυχόν επ' αυτού κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων δέον να είναι ίσης τουλάχιστον αξίας προς την αξίαν του συνόλου των υφ' εκάστου συνεισφερομένων ακινήτων μετά την αφαίρεση της κατά το άρθρο 17 εισφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.