Νόμος 947/79 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου πρόσκτηση και διάθεση προς τον ανάδοχο φορέα των δια την ενεργοποίση της ζώνης αναγκαίων εκτάσεων, ή και προ της ολοκληρώσεως τούτων όπου τούτο είναι τεχνικώς εφικτό, ο ανάδοχος φορεύς προβαίνει εις την εκτέλεσιν των έργων διαμορφώσεως του χώρου ως και εις την εκτέλεσιν των έργων υποδομής, ως ταύτα προβλέπονται υπό της πολεοδομικής μελέτης και της υπ' αυτού υπογραφείσης συμβάσεως.

 

2. Ο αυτός ως άνω φορεύς, ή και έτερος ανάδοχος εις ην περίπτωσιν τα ανωτέρω έργα ανετέθησαν κεχωρισμένως εις τούτον κατ' άρθρο 27 παράγραφος 6, προβαίνει εν συνεχεία, ή και παραλλήλως προς τα εν παραγράφω 1 έργα,εφ' όσον τούτο είναι τεχνικώς δυνατόν, εις την σύνταξιν των κτιριακών μελετών και εις την εκτέλεσιν των οικοδομικών έργων επί των διαμορφουμένων οικοδομήσιμων χώρων επί τη βάσει της πολεοδομικής μελέτης και της υπ' αυτού υπογραφείσης συμβάσεως.

 

3. Άμα τη έναρξη των κατά τις προηγούμενες παραγράφους έργων τίθενται εις εφαρμογήν τα υπό της οικείας συμβάσεως προβλεπόμενα μέτρα αρωγής προς τους εν τη ζώνη εγκατεστημένους ιδιώτες δια την στέγαση ή επαγγελματική αποκατάστασιν αυτών εις ετέρους παραπλήσιους χώρους ή οικισμούς, οριστικώς ή μέχρι της επανεγκαταστάσεως αυτών εντός της ενεργοποιημένης ζώνης κατά τους όρους της οικείας μελέτης.

 

4. Πάσα διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή του δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως και του αναδόχου φορέως περί το κύρος, την ερμηνεία και εφαρμογήν όρων της συμβάσεως ή περί την εκτέλεσιν των έργων δύναται να επιλύεται δια διαιτησίας κατά τα υπό της συμβάσεως ειδικότερα οριζόμενα. Πάσα διαφορά μεταξύ του αναδόχου και ιδιωτών εγκατεστημένων εις τον χώρο της ζώνης εν σχέσει προς την απομάκρυνση αυτών, την στέγαση ή επαγγελματική στέγαση αυτών ή την επανεγκατάσταση των εις τις κατασκευαζόμενες νέας οικιστικές μονάδας υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκδικάζεται κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επιτρεπομένης πάντως της κατά της οικείας αποφάσεως ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως δια τους στο άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λόγους.

 

5. Αυτοί που εγκαθίστανται ξανά ή το που εγκαθίστανται πρώτη φορά εις την ζώνη ενεργού πολεοδομίας δια προσκτήσεως κατά κυριότητα οικοπέδου, χώρου επαγγελματικής εγκαταστάσεως, κατοικίας, ιδανικού μεριδίου ή διαμερίσματος κατ' όροφο ιδιοκτησίας βαρύνονται δια της κατ' άρθρο 21 εισφοράς εις χρήμα, ην καταβάλλουν κατά τις διατάξεις του άρθρου τούτου. Οι προ της ενεργοποιήσεως της ζώνης υφιστάμενες και τυχόν ήδη διατηρούμενες ιδιοκτησίες βαρύνονται και δια της εισφοράς εις γην κατά τους όρους των άρθρων 17, 18, 19 και 20.

 

6. Εις τις δημιουργούμενες εκ της ενεργοποιήσεως της ζώνης οικοδομήσιμους εκτάσεις και οικόπεδα επιτρέπεται να συνιστώνται ιδιοκτησίες διηρημένες κατά κτίρια ή μέρη αυτών, άνευ κατατμήσεως εις επί μέρους οικόπεδα, ως και η σύστασις διηρημένων κατ' όροφο ιδιοκτησιών. Οι διηρημένες κατά κτίρια ή μέρη αυτών ή κατ' όροφο ιδιοκτησίες (κάθετοι και οριζόντιες συνιδιοκτησίες) δύναται να συνιστώνται και δια μονομερούς δικαιοπραξίας καταρτιζόμενης υπό του αναδόχου φορέως, δια δηλώσεως του ενώπιον συμβολαιογράφου, που καταχωρείται νομίμως εις τα βιβλία μεταγραφών ή εις το οικείον κτηματολόγιον.

 

7. Δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωσιν ως εκ του αντικειμένου της ρυθμίσεως αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ρυθμίζονται τα της εποπτείας και ελέγχου των έργων υπό του Δημοσίου ή του οικείου δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, τα της συνδρομής ή συμμετοχής άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας εις την ενεργοποίση της ζώνης ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

8. Η μέριμνα δια την συντήρηση, καθαριότητα και κανονική χρήσιν των εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας δημιουργουμένων επικοίνων ιδιοκτήτων χώρων, η συντήρησις και ανανέωσις του κοινοχρήστου τεχνικού εξοπλισμού και η συντήρησις των έργων υποδομής, η φροντίδα δια την διατήρηση, προστασία και βελτίωση των χώρων πρασίνου και η αντιμετώπισις πάντων των εκ της λειτουργίας της ζώνης ζητημάτων που ανακύπτουν ανήκει, επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, εις όλους τους ιδιοκτήτες των εν τη ζώνη ακινήτων από κοινού, ασκείται δε επί τη βάσει κανονισμών εγκρινομένων υπό της γενικής συνελεύσεως των εν τη ζώνη ιδιοκτητών. Μέχρι της συντάξεως και εγκρίσεως τοιούτου κανονισμού τα ανωτέρω ζητήματα διέπονται υπό προσωρινού κανονισμού συντασσομένου υπό του αναδόχου και εγκρινομένου υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Δια του προσωρινού τούτου κανονισμού καθορίζεται το ποσοστόν ψήφων εκάστης εν τη ζώνη αυτοτελούς ιδιοκτησίας ως και ο τρόπος εκπροσωπήσεως των ιδιοκτητών ταύτης εις την γενική συνέλευση των εν τη ζώνη ιδιοκτητών. Οι αποφάσεις της Γενικής ταύτης συνελεύσεως λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας των δύο τρίτων του συνόλου των ψήφων, πλην των στο προηγούμενο εδάφιο θεμάτων δια την τροποποίηση της ρυθμίσεως των οποίων απαιτείται ομόφωνος απόφασις των μελών της γενικής συνελεύσεως.

 

9. Δια της πολεοδομικής μελέτης είναι δυνατόν να προβλεφθεί η σύστασις αναγκαστικού συνεταιρισμού των ιδιοκτητών της ζώνης προς αντιμετώπισιν των εν τη παραγράφω 8 ζητημάτων ως και παντός ετέρου ζητήματος αφορώντος εις την συμβίωση των εν τη ζώνη εγκατεστημένων και τις εκ της ιδιοκτησίας αυτών προκύπτουσας σχέσεις και ανάγκες. Εις περίπτωσιν συστάσεως αναγκαστικού συνεταιρισμού διαχειρίσεως τα εν παραγράφω 8 θέματα ρυθμίζονται δια του καταστατικού του, εγκρινομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

10. Επί των ούτω πως συνιστώμενων συνεταιρισμών έχουν ανάλογη εφαρμογήν τα στα άρθρα 39, 40, 41 και 46 παράγραφος 2 του παρόντος οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.