Νόμος 947/79 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Πολεοδομική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πολεοδομική μελέτη της ζώνης αστικού αναδασμού συντάσσεται είτε υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, αν ο αναδασμός εκτελείται υπό του Δημοσίου, είτε υπό του φορέως εις ον ανετέθη ούτος κατά τα ανωτέρω, βάσει της μελέτης αναγνωρίσεως της περιοχής ως οικιστικής, οπότε και υποβάλλεται μετά σχετική απόφαση της γενικής συνελεύσεως του τυχόν συσταθέντος συνεταιρισμού επί τούτο συγκαλούμενης εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται και τίθεται εν ισχύ δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μελέτη στηρίζεται εις την κατ' άρθρο 42 κτηματογράφηση της ζώνης του αστικού αναδασμού και περιέχει:

 

α) Τις ειδικές χρήσεις γης και τους εις εκάστην τούτων αναφερομένους προσθέτους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις.

β) Τα βασικά έργα υποδομής και τους προβλεπόμενους πάσης φύσεως κοινοχρήστους χώρους (οδούς, πλατείας, κοινοχρήστους κήπους και άλση, πρασιάς και άλλους προς κοινωφελείς σκοπούς αναγκαίους κοινοχρήστους χώρους).

γ) Τα εντός της ζώνης προβλεπόμενα δημόσια, δημοτικά και θρησκευτικά κτίρια, ως και τα εν τη ζώνη προβλεπόμενα κοινής ωφελείας έργα και εγκαταστάσεις.

δ) τους οικοδομήσιμους χώρους.

ε) Τα συστήματα, τους όρους και περιορισμούς δομήσεως.

στ) Προσθέτους όρους αφορώντας εις τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, τον τρόπον κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων και γενικώς την αισθητική διαμόρφωση του όλου χώρου, τα ελάχιστα όρια μεγέθους των οικοδομών, τον τρόπον διαμορφώσεως και χρήσεως των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων και τις συναφείς προς τούτους υποχρεώσεις.

ζ) Το ποσοστόν εισφοράς των εν τη ζώνη ιδιοκτησιών εις γην μετά την αφαίρεση των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων.

η) Τον προϋπολογισμό των έργων του αναδασμού.

θ) Τον χρόνον ή τις χρονικές φάσεις εκτελέσεως των έργων του αναδασμού και τον τρόπον ή τους τρόπους παραχωρήσεως των νέων ιδιοκτησιών και υπολογισμού της αξίας αυτών.

ι) Την λήψη ειδικών μέτρων δια την αντιμετώπισιν ιδιαιτέρων προβλημάτων κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης προσώπων χρηζόντων ιδιαιτέρας μερίμνης,

 

ως και πάσαν ετέρα αναγκαία δια την εφαρμογή του αναδασμού λεπτομέρεια.

 

3. Η πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται υπό του πολεοδομικού σχεδίου εμφαίνοντος την διαμόρφωση του όλου χώρου, τις εκτάσεις εις ας αφορά εκάστη ειδική χρήσις γης, τους δημιουργούμενους κοινοχρήστους εν γένει χώρους τις θέσεις των δημοσίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων, ως και άλλων κοινής ωφελείας έργων και εγκαταστάσεων, τους οικοδομήσιμους χώρους και την θέσιν, το σχήμα και τις διαστάσεις των εντός αυτών διαμορφουμένων οικοπέδων. Η συνολική έκτασις των προϋφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων ανεξαρτήτως της αρχικής θέσεως αυτών, διατίθεται υποχρεωτικώς δια την δημιουργίαν νέων κοινοχρήστων χώρων. Το ως άνω σχέδιον δημοσιεύεται, ομού μετά των εν παραγράφω 2 στοιχείων της μελέτης, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε φωτοσμίκρυνση.

 

4. Εν η περιπτώσει επί των παλαιών ιδιοκτησιών υφίστανται κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, η διατήρησις και η χρήσις αυτών καθορίζονται υπό της πολεοδομικής μελέτης, άλλως, εφ' όσον χαρακτηρίζονται ως κατεδαφιστέες, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται δια την αξίαν τούτων. Εις περίπτωσιν διατηρήσεώς των, ή μετά τον αναδασμό προκύπτουσα ιδιοκτησία εφ' ης τα ως άνω κτίσματα περιέρχεται κατά προτίμηση εις τον αρχικό ιδιοκτήτη.

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία καταρτίσεως και εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, τα γνωμοδοτούντα επ' αυτής όργανα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ή σύλλογοι, τα της ενημερώσεως του κοινού και της αντιμετωπίσεως των δημιουργουμένων κοινωνικών προβλημάτων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.