Νόμος 947/79 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Πρόγραμμα αστικού αναδασμού - ανάθεση έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό του αναλαβόντος την διενέργειαν του αστικού αναδασμού (Δημοσίου, δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως, αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού) καταρτίζεται το πρόγραμμα αυτού.

 

2. Εις ην περίπτωσιν συνεστήθη αναγκαστικός οικοδομικός συνεταιρισμός, η πρώτη μετά την σύστασιν αυτού γενική συνέλευσις αποφασίζει επί του προγράμματος διενέργειας του αστικού αναδασμού, ως και περί της αναθέσεως της εκτελέσεως του προγράμματος τούτου εις ανάδοχο φορέα. Ο φορεύς ούτος δύναται να είναι:

 

α) Εταιρεία ενεργού πολεοδομίας, β) Εταιρεία έχουσα ως σκοπόν την εκτέλεσιν έργων αστικού αναδασμού. Το πρόγραμμα του αστικού αναδασμού δύναται να συνταγή και εκτελεσθεί από κοινού μετά δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως

 

3. Η εκτέλεσις του προγράμματος του αστικού αναδασμού δια της συντάξεως πολεοδομικής μελέτης και της εφαρμογής αυτής ανατίθεται εις τον υπό της Γενικής Συνελεύσεως επιλεγόμενο φορέα δια συμβάσεως καταρτιζόμενης μεταξύ τούτου και του αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού. Η σύμβασις αυτή προβλέπει εν λεπτομέρεια τους όρους πραγματώσεως του όλου έργου και δη τις επί μέρους υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα, τις προθεσμίας και τις εγγυήσεις που παρέχονται. Η ως άνω σύμβασις τελεί προ πάσης εκτελέσεως αυτής υπό την έγκριση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δυναμένου να αρνηθεί ταύτη εφ' όσον δεν ανταποκρίνεται προς την κατά το άρθρο 8 μελέτη της οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως.

 

4. Η δια της κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβάσεως ανάθεσις του έργου εκτελέσεως του αστικού αναδασμού ενεργείται εντός εξαμήνου αποκλειστικής προθεσμίας από της συστάσεως του συνεταιρισμού. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης το Υπουργείον Δημοσίων Έργων αποφασίζει είτε την υπό του ιδίου ή επ' αυτού εποπτευομένου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως ανάληψη της συντάξεως και εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου και μελέτης και την εκτέλεσιν του αναδασμού η την εκλογήν του φορέως εκτελέσεως του αστικού αναδασμού. Τούτου μη γενομένου εντός διετίας από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 διατάγματος αίρεται αυτοδικαίως ο χαρακτηρισμός της όλης εκτάσεως ως ζώνης αστικού αναδασμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.