Νόμος 947/79 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Παραχώρηση νέων ιδιοκτησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραχώρησις των νέων ακινήτων εις τους αναγνωριζόμενους ως κυρίους των υπαχθεισών εις τον αναδασμό ιδιοκτησιών γίνεται εν όψει και της πολεοδομικής μελέτης:

 

α) Κατά πρώτον και εφ' όσον τούτο είναι τεχνικώς δυνατόν δια συσχετισμού των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών.

β) Δια συσχετισμού της αξίας εκάστου ακινήτου, ως αυτή διαμορφώνεται κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως μετά την εκτέλεσιν των έργων της πολεοδομικής μελέτης και του ύψους της αξίας του ακινήτου ή των ακινήτων δια των οποίων έκαστος ιδιοκτήτης μετέχει εις τον αναδασμό.

γ) Δια κληρώσεως.

 

2. Η εις τους μετέχοντας του αναδασμού παραχώρησις των νέων ακινήτων δύναται να γίνεται και τμηματικώς κατά φάσεις προβλεπόμενες υπό της πολεοδομικής μελέτης αναλόγως της πορείας των εργασιών εφαρμογής αυτής.

 

3. Εις έκαστον ιδιοκτήτη παραχωρείται ακίνητο του οποίου η αξία, δέον να είναι ίση προς την αξίαν της συν-εισφερομένης ιδιοκτησίας του. Τυχόν ανατίμησις της αξίας της γης υπολογιζόμενη συνολικώς επί της ζώνης ή εκάστου των εν τη προηγουμένη παραγράφω τμημάτων, προβαίνει επ' ωφέλεια πάντων των εν τη ζώνη ή στο οικείο τμήμα ιδιοκτητών συμμέτρως. Εις την περίπτωσιν ταύτη η αξία πάντων των παραχωρουμένων οικοπέδων, δέον να είναι ανωτέρα της των συνεισφερομένων κατά το ως άνω ποσοστόν. Είναι δυνατή και η παραχώρησις περισσότερων αρτίων οικοπέδων των οποίων η συνολική αξία αντιστοιχεί προς την συνολική αξίαν των συνεισφερομένων υπό αυτού ιδιοκτήτου ακινήτων. Εφ' όσον εις τους προς διανομή χώρους περιλαμβάνονται οικόπεδα εφ ων κείνται οικοδομές, ταύτα παραχωρούνται μετά των οικοδομών κατά προτίμηση εις τους αρχικούς ιδιοκτήτες και μέχρι καλύψεως του ύψους της αξίας των συνεισφερομένων ακινήτων, επιτρεπομένης πάντως και της δι' αποφάσεως της κατά το άρθρο 45 παράγραφος 1 επιτροπής συστάσεως διηρημένης κατ' όροφο συνιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων ιδιοκτητών.

 

4. Εις ας περιπτώσεις δεν είναι δυνατή κατ' εφαρμογήν της πολεοδομικής μελέτης ή παραχώρησις εις μέλος του συνεταιρισμού αρτίου οικοπέδου, εν όψει της μικράς εκτάσεις και αξίας του υπ' αυτού συνεισφερομένου, επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως της κατά το άρθρο 45 παραγράφου 1 επιτροπής: Περισσότεροι ιδιοκτήτες μη δυνάμενοι να τύχουν παραχωρήσεως άρτιου οικοπέδου συνενώνονται υποχρεωτικώς εις συνιδιοκτησία επί αρτίου οικοπέδου έχοντος αξίαν ίση προς την αξίαν του συνόλου των επί μέρους ακινήτων. Εις τους ανωτέρω συνιδιοκτήτες δύναται να προστίθενται και έτεροι τυχόντες ήδη αρτίου οικοπέδου αξίας ήσσονος της συνεταιριστικής αυτών μερίδος, καθιστάμενοι κύριοι ποσοστού ίσης αξίας προς το υπέρ αυτών παραμένον ενεργητικό υπόλοιπον. β) Εις τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η αξία δεν επιτρέπει την εις αυτούς παραχώρηση αρτίου οικοπέδου δίδεται ως αντιπαροχή τμήμα κατ' όροφο ιδιοκτησίας επί ήδη υφισταμένης οικοδομής εντός της ζώνης του αναδασμού ή επί τούτο ανεγειρόμενης υπό του οικοδομικού συνεταιρισμού εντός αυτής. γ) Μικρές ιδιοκτησίες ή ιδανικά μερίδια ιδιοκτησιών κειμένων εντός της ζώνης του αναδασμού και δια τις οποίας, ή δια τα οποία αντιστοίχως, κρίνεται υπό τού Δημοσίου ή του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού ότι λόγω του άκρως περιορισμένου αυτών, εις έκταση ή ποσοστόν αντιστοίχως, δεν είναι δυνατή η λήψις αρτίου οικοπέδου, ή η συνένωσις αυτών μετ' άλλων, ή η κατ' αντιπαροχή παραχώρησις τμήματος κατ' όροφο ιδιοκτησίας, περιέρχονται εις την κυριότητα του Δημοσίου ή του συνεταιρισμού, είτε δι' ελευθέρας αγοράς, είτε δι' απαλλοτριώσεως υπέρ αυτών. Η απαλλοτρίωσις αυτή, θεωρούμενη ως εξυπηρετούσα σκοπόν κοινής ωφελείας, ήτοι την αρτιότερη πολεοδομική διαμόρφωση της ζώνης του αστικού αναδασμού και την εν αυτή δόμηση, κηρύσσεται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, κατά τις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.