Νόμος 947/79 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την εκπλήρωση των κατά το άρθρο 39 παράγραφος 2 του παρόντος σκοπών του ο οικοδομικός συνεταιρισμός διαλύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου. Η νομική προσωπικότης του συνεταιρισμού συνεχίζεται μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και δια τις ανάγκες ταύτης.

 

2. Την εκκαθάριση ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιον του συνεταιρισμού. Ο νομάρχης δύναται δια της εν τη παραγράφω 1 αποφάσεώς του και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον δια την ταχύτερη και πλέον απρόσκοπτη διενέργειαν της εκκαθαρίσεως, να ορίσει άλλους εκκαθαριστές, μέχρι τριών το πολύ δια τον αυτόν συνεταιρισμό.

 

3. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν δια την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και την τακτοποίηση των εκκρεμών λογαριασμών του συνεταιρισμού. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις περί εκκαθαρίσεως οικοδομικών συνεταιρισμών. Το απομένον καθαρόν ενεργητικό υπόλοιπον περιέρχεται εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.