Νόμος 947/79 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τους υπαιτίους παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου ως και των βάσει των διατάξεων των άρθρων 7, 9 και 11 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων τιθεμένων όρων και περιορισμών δομήσεως και χρήσεως ακινήτων, πέραν της ανακλήσεως των σχετικών αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων και της τυχόν ασκούμενης ποινικής διώξεως αυτών επιβάλλεται οπωσδήποτε υπό της πολεοδομικής αρχής διοικητική ποινή, προστίμου ως ακολούθως:

 

α) εις ιδιωτικούς φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας ή αστικού αναδασμού ποινή ενός εκατομμυρίου μέχρις είκοσι εκατομμυρίων δραχμών.

 

β) Εις ιδιώτες ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ακινήτων ποινή είκοσι χιλιάδων μέχρις ενός εκατομμυρίου. Τα έσοδα εκ της επιβολής των διοικητικών τούτων ποινών εισπράττονται υπό των δημοσίων ταμείων κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδονται εις το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. αποδίδει εντός τριμήνου εις τους οικείους δήμους ή κοινότητας το ήμισυ εκ των κατά τα ανωτέρω εισπραττομένων ποσών, το δε έτερον ήμισυ διαθέτει δια την εκπλήρωση των σκοπών του.

 

2. Κατά της καταλογιστικής πράξεως επιτρέπεται προσφυγή ασκουμένη εντός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτής εις τον υπόχρεων ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου. Τα της διαδικασίας εν γένει επιβολής του προστίμου και επιλύσεως των σχετικών διαφορών, τα της ασκήσεως των ενδίκων μέσων, ως και οι λόγοι αναιρέσεως ρυθμίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.