Νόμος 947/79 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Νομάρχες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να καθορίζονται κατά περιοχές της Χώρας, μέγεθος οικισμού, κατηγορίας τούτων, προσδιοριζόμενες γενικές ή ειδικές χρήσεις ή κατά τους στο άρθρο 6 του παρόντος τρόπους οικιστικής αναπτύξεως, γενικώς ή μερικώς, οι περιπτώσεις κατά τις οποίας οικιστικές περιοχές χαρακτηρίζονται δι' αποφάσεως του Νομάρχου δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αντί του υπό του άρθρου 14 του παρόντος προβλεπομένου διατάγματος. Εις τις περιπτώσεις αυτές και η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται δι' όμοιας αποφάσεως αντί των υπό των άρθρων 32, 44 και 52 του παρόντος προβλεπομένων διαταγμάτων.

 

2. Δια των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδομένων διαταγμάτων καθορίζονται και οι λοιπές κατά τον παρόντα νόμον αρμοδιότητες του Υπουργού Δημοσίων Έργων οι οποίες ασκούνται υπό του Νομάρχου, τα των γνωμοδοτούντων ή κρινόντων Συμβουλίων, τα των διατυπουσών γνώμες ετέρων αρχών, τα της προσαρμογής των σχετικών διαδικασιών του παρόντος νόμου και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων έργων δύναται να μεταβιβάζονται εις συγκεκριμένο Δήμο ή Κοινότητα ή Ένωση Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων όλες ή ένιαι των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εν γένει. Τα ανωτέρω διατάγματα εκδίδονται μετά πρόταση του οικείου Δήμου ή Κοινότητος ή Ενώσεως αυτών εφ' όσον διαπιστωθεί η παρ' αυτούς οργάνωσις ή δυνατότης οργανώσεως καταλλήλου τεχνικής υπηρεσίας. Εις τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως κατά τα ανωτέρω της αρμοδιότητος βεβαιώσεως πολεοδομικών παραβάσεων, περιέρχονται εις τον οικείον Δήμο ή κοινότητα ή Ένωση αυτών τα υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα δια τις παραβάσεις αυτές πρόστιμα. Δια των κατά την παρούσα παράγραφο εκδιδομένων διαταγμάτων καθορίζονται τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητος ή Ενώσεως αυτών τα ασκούντα εις εκάστην συγκεκριμένη περίπτωσιν μεταβιβάσεως τις ανωτέρω επί μέρους αρμοδιότητας, τα της τεχνικής αστυνομεύσεως των κατασκευών, τα της βεβαιώσεως των παραβάσεων και εισπράξεως των προστίμων, τα της προσαρμογής των σχετικών διαδικασιών, τα των σχετικών μεταβατικών ρυθμίσεων και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.