Νόμος 947/79 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Φορολογικές απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως απόκτησις της κυριότητος ακινήτων κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου παρά του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δημοσίου οργανισμού δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως η αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού ή αναδόχου φορέως εκ των στα άρθρα 27 και 40 αναφερομένων απαλλάσσονται πλήρως του φόρου μεταβιβάσεως, ως και παντός άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς, ή δικαιώματος υφισταμένου ή επιβληθησομένου στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή οιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

2. Εκούσιες μεταβιβάσεις ακινήτων εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας εκ μέρους οιονδήποτε προς το Δημόσιον ή τον ανάδοχο φορέα, ως και οι μεταβιβάσεις οποιουδήποτε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου κειμένου εν τη ζώνη ταύτη και παρεχομένου ως ανταλλάγματος αντί αποζημιώσεως προς ιδιοκτήτη ακινήτου απαλλοτριούμενου εντός ζώνης ενεργού πολεοδομίας, ή ως αντιπαροχής έναντι της δια της ιδιοκτησίας αυτού συμμετοχής του εις την ενεργοποίση της ζώνης ταύτης, απαλλάσσονται πλήρως του φόρου μεταβιβάσεως, ως και παντός ετέρου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή δικαιώματος υφισταμένου ή επιβληθησομένου στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οργανισμού δημοσίου δικαίου, υποκείμενες πάντως εις πάγιο τέλος χαρτοσήμου εκ δραχμών χιλίων (1.000).

 

3. Επί πωλήσεως οικοπέδων, κατοικιών, διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής στέγης εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας απ' ευθείας υπό του κατά το άρθρο 27 παράγραφος 1 αναδόχου φορέως ο φόρος μεταβιβάσεως ορίζεται εις το ήμισυ του εκάστοτε ισχύοντος, βαρύνει δε τον αγοραστή. Οι μεταβιβάσεις οιονδήποτε ακινήτου κειμένου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας υπό του αναδόχου φορέως προς το Δημόσιον ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλο νομικό πρόσωπον δημοσίου δικαίου τυγχάνουν πασών των απαλλαγών της παραγράφου 2.

 

4. Επί συμβάσεων δανεισμού ή άλλης χρηματοδοτήσεως συναπτόμενων υπό του κατά το άρθρου 27 αναδόχου φορέως προς αγορά της γης ή εκτέλεσιν των εν τη ζώνη έργων, ως και επί συστάσεως ή εξαλείψεως υποθήκης ή ενέχυρον παρεχομένων προς ασφάλειαν των ανωτέρω δανείων ή ετέρων χρηματοδοτήσεων και των τόκων αυτών, τα υφιστάμενα ή τα στο μέλλον τέλη που θα επιβληθούν, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου και παντός τρίτου περιορίζονται εις το εν πέμπτον.

 

5. Η κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1 μετατροπή ανωνύμων εταιρειών εις εταιρείας ενεργού πολεοδομίας απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου και πάσης εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ τρίτων, υφισταμένων, ή επιβληθησομένων στο μέλλον.

 

6. Τα κατά το άρθρο 27 προσύμφωνα και οι κατά τα άρθρα 28 και 43 παράγραφος 2 συμβάσεις αναθέσεως έργων ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού απαλλάσσονται παντός τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υφισταμένου ή επιβληθησομένου στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

7. Εις πάσας τις περιπτώσεις απαλλαγών του παρόντος άρθρου τα δικαιώματα δια την σύνταξιν συμβολαίων και την μεταγραφήν αυτών δεν δύναται να υπερβούν τις δραχμάς 6.000 δια τον συμβολαιογράφο και εις δραχμάς 2.000 δια τον υποθηκοφύλακα.

 

8. Οι άδειες οικοδομής δια την ανέγερση παντός κτίσματος εν τη ζώνη ενεργού πολεοδομίας ως και εν τη ζώνη αστικού αναδασμού απαλλάσσονται της υπό του ΚΗ'/1947 ψηφίσματος προβλεπομένης εισφοράς.

 

9. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους απαλλαγές του κατά το άρθρο 27 παράγραφος 1 αναδόχου φορέως ισχύουν και δια τον αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό και τον κατ' άρθρο 43 παράγραφος 2 ανάδοχο φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.