Νόμος 960/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου εφ' άπαξ με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δύνανται να καθορίζονται, γενικώς ή κατά ισχύοντα συστήματα δομήσεως, ειδικοί όροι ως προς την δόμηση και διαμόρφωση των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Εις τους ειδικούς τούτους όρους περιλαμβάνονται και ο καθορισμός τού ύψους ορόφου και του αριθμού των ορόφων, ο τρόπος υπολογισμού εις τις περιπτώσεις αυτές του συντελεστού δομήσεως, τα της διαμορφώσεως εις το ισόγειο των εισόδων των χώρων τούτων και της τυχόν ένεκα τούτου καταλήψεως πρασιών, τα της προεκτάσεως των χώρων τούτων εις τους υποχρεωτικώς ακάλυπτους χώρους, ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια. Δια του προεδρικού διατάγματος τούτου δύναται να προβλέπεται η δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων ειδικότερα ρύθμισις των θεμάτων τούτων προκειμένου περί οικισμών χαρακτηρισθέντων ως παραδοσιακών, γενικώς ή δι' ένα έκαστον των οικισμών τούτων.

 

2. Το δια του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών επί κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών επιβαλλόμενο τέλος καταργείται δια την έκδοση αδειών σταθμών αυτοκινήτων. Τα δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, εκδιδόμενα διατάγματα ρυθμίζουν ως προς τους σταθμούς αυτοκινήτων πάντα τα αναγόμενα εις την εσωτερική διαρρύθμιση των θέματα, των λοιπών θεμάτων των Διαταγμάτων τούτων ρυθμιζόμενων εφ' εξής δια των κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου εκδιδομένων Διαταγμάτων ή των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.