Νόμος 960/79 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρχεται:

 

(α) Δια τις περιοχές της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης τις ρυθμιζόμενες δια του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος, από της δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου.

 

β) Δια τις λοιπές πόλεις τις έχουσας βάσει της απογραφής του 1971 πληθυσμό του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής από της δημοσιεύσεως των υπό της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου 2 προβλεπομένων προεδρικών διαταγμάτων Εις τις περιπτώσεις αυτές και μέχρι της εκδόσεως δια τινά περιοχήν των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 αποφάσεων, εφαρμόζεται ως υποχρεωτικώς απαιτούμενος αριθμός θέσεων σταθμεύσεως, το κατώτατο όριον τούτων, ως δι' εκάστην περίπτωσιν καθορίζεται υπό των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων Από της δημοσιεύσεως των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος αποφάσεων, εφαρμόζονται οι ειδικοί ορισμοί τούτων.

 

(γ) Δια τις πόλεις τις εχούσας πληθυσμό κάτω των δέκα πέντε χιλιάδων κατοίκων και την ύπαιθρον, πλην του υπολοίπου του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής, από της δημοσιεύσεως ειδικού δια αυτές ή τινά τούτων προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένου ομοίως με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

2. Δια των κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου προβλεπομένων προεδρικών διαταγμάτων ή των κατά την παράγραφο 4 του αυτού άρθρου 2 αποφάσεων, δύναται να ορίζεται η ανάλογος εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977, τηρουμένης της προϋποθέσεως της κατωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

3. Η περίπτωσις β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 δύναται να εφαρμόζεται εφ' εξής κατά τα υπό του αυτού άρθρου 12 προβλεπόμενα, μόνον δια συμβόλαια ή προσύμφωνα που συντάχθηκαν μέχρι και της 26-07-1979.

 

4. Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Της κατά το παρόν άρθρον επιβαρύνσεως απαλλάσσονται τα κατά την τελευταία πενταετία υπό γεωργική εκμετάλλευση ακίνητα ή τμήματα τούτων.}

 

5. Δια προεδρικού διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, καθορίζεται ο χρόνος ισχύος των εκδιδομένων αδειών εκτελέσεως των οικοδομικών εργασιών κατά μέγεθος ή περιπτώσεις οικοδομών, τρόπους οικιστικής αναπτύξεως ή έτερα γενικά κριτήρια. Δια του αυτού διατάγματος καθορίζονται και οι λόγοι της τυχόν παρατάσεως της ισχύος ταύτης, η διαδικασία διαπιστώσεως τούτων και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

6. Από της κατά τις προηγούμενες διατάξεις ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος, καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως αυτή προσετέθη δια του άρθρου 2 του νόμου 551/1977.

 

Οι παράγραφοι 5 και 6 του αυτού άρθρου καταργούνται από της εκδόσεως των υπό του άρθρου 8 του παρόντος προβλεπομένων προεδρικών διαταγμάτων, από ταύτης δε η παράγραφος 7 του αυτού άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 αριθμείται ως παράγραφος 4 αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.