Νόμος 973/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Πόροι και Κεφάλαια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πραγματοποιούμενα υπό της Εταιρίας έσοδα διακρίνονται εις ιδίους αυτής πόρους και εις πόρους του Δημοσίου, ων αυτή έχει την διαχείριση.

 

Πόροι της Εταιρίας είναι:

 

α) Το υπό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οριζόμενο ποσοστόν επί των εισπράξεων εκ της εκποιήσεως και εν γένει διαχειρίσεως των ακινήτων του Δημοσίου.

β) Το προϊόν των δανείων, περί ων το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου.

γ) Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Εταιρία.

δ) Οι τόκοι εκ της καταθέσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και των ιδίων αυτής εσόδων.

 

Πόροι του Δημοσίου, των οποίων την διαχείρισιν έχει η Εταιρία είναι:

 

α) Τα προβλεπόμενα κατ' έτος χρηματικά ποσά εις βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, δια την αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτων, ως και δια την ανέγερση κτιρίων και κατασκευήν έργων, τα οποία τίθενται εις την διάθεσή της δια την εκπλήρωση του έργου της.

 

β) Τα έσοδα εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου.

 

γ) Οι τόκοι και τα μερίσματα εκ της καταθέσεως και της επενδύσεως των εσόδων του Δημοσίου.

 

2. οι πόροι του Δημοσίου των οποίων την διαχείρισιν έχει η Εταιρία, απεικονίζονται διακεκριμένως και αναλυτικώς δι' ιδιαιτέρων λογαριασμών, διατίθενται δε προς εκτέλεσιν του σκοπού της Εταιρίας κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Το Μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρείας ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών εκ του παρά την Τράπεζα της Ελλάδος Λογαριασμού Ελληνικό Δημόσιον - Κατάθεσις τιμήματος εκποιούμενων Δημοσίων κτημάτων. Το ποσόν του Κεφαλαίου κατατίθεται εντόκως επί ενιαύσια προθεσμία εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε Τράπεζαν και εις τον λογαριασμό Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α/1981).

 

4. Η Εταιρεία δια την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της δικαιούται ποσοστού επί των εισπράξεων εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου, οριζομένου εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών. Όταν το ποσόν τούτο δεν επαρκή, διατίθεται, κατά τον ίδιον τρόπον, ποσόν εκ του κεφαλαίου της Εταιρείας, κατατιθέμενο εις τον τρεχούμενο λογαριασμό.

 

Επίσης η Εταιρία δικαιούται πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθεται στη διάθεσή της από οποιονδήποτε φορέα για την πραγματοποίηση κατ' εντολή των αγορών ακινήτων ή εκτέλεση τεχνικών έργων ή εκπόνηση μελετών ως ακολούθως:

 

α) Για συνολικό ποσό σύμβασης αγορών:

 

α) από 0 - 100.000.000 δραχμές ποσοστό 8%.

β) από 100.000.001 - 200.000.000 δραχμές ποσοστό 4%.

γ) από 200.000.001 δραχμές και πάνω ποσοστό 2%.

 

β) Για συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης εκτέλεσης τεχνικού έργου ή ανάθεσης μελέτης:

 

α) από 0 - 200.000.000 δραχμές ποσοστό 12%.

β) από 200.000.001 - 1 δισεκατομμύριο δραχμές ποσοστό 10%.

γ) από 1 δισεκατομμύριο δραχμές και πάνω ποσοστό 6%.

 

Το πιο πάνω διαχειριστικό δικαίωμα δικαιούται η Εταιρία και επί των ευρισκόμενων στο στάδιο εκτέλεσης τεχνικών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α/1981) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.