Νόμος 973/79 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Όργανα διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου είναι:

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

 

2. Το διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως ισχύουν, από τους εξής:

 

α) Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και

δ) Οκτώ (8) εκπροσώπους των μετόχων, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995). Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος έχει και την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου η Γενική Συνέλευση εκλέγει εννέα (9) μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] οίκοθεν 2/39380/0025/2004 (ΦΕΚ 1126/B/2004).

 

3. Ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται ελεύθερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους, που έχουν δικαίωμα εκλογής, ορισμού ή υπόδειξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αυτό αναπληρώνεται ή αντικαθίσταται, ως εξής:

 

α) Μέλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αναπληρώνεται προσωρινά με την εκλογή άλλου από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Μέλος που ορίζεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αντικαθίσταται από άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

γ) Μέλος που εκλέγεται από τους εργαζόμενους, αντικαθίσταται με την εκλογή άλλου εκπροσώπου.

 

δ) Μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αντικαθίσταται με την υπόδειξη άλλου εκπροσώπου.

 

5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το διορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού.

 

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό, την υπόδειξη ή την εκλογή νέων μελών. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του νέου μέλους διαρκεί μέχρι το χρόνο που έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να επανεκλέγονται, υποδεικνύονται ξανά και διορίζονται ξανά.

 

7. Η μη συμμετοχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς επαρκώς δικαιολογημένη αιτία, καθώς και η απουσία αυτού πέραν του διμήνου, αποτελούν αιτίες παραίτησης. Η παραίτηση θεωρείται, ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και θα το αναφέρει σχετικά στα πρακτικά του.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να εγγράψει το θέμα αυτό προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα από τη δημιουργία του λόγου της παραίτησης. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού ή των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 1130279/1534/Α0006/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1108/Β/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.