Νόμος 973/79 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, στο οποίο μετέχουν:

 

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,

β) Οι Γενικοί Διευθυντές ή ο Γενικός Διευθυντής, αν υπάρχει μόνον 1, ως μέλη και

γ) Οι Διευθυντές, ως μέλη.

 

2. Έργο του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι: Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το χρηματικό όριο που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3. Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες κάθε Γενικού Διευθυντή.

 

5. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

 

6. Η αναγκαιότητα διορισμού 1 ή περισσοτέρων Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητες αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 1130279/1534/Α0006/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1108/Β/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.