Νόμος 973/79 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εισπράξεις - Πληρωμές - Έλεγχος διαχειρίσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η είσπραξις των απαιτήσεων του Δημοσίου εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει των ακινήτων αυτού ενεργείται υπό του Δημοσίου Ταμείου, εις την περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο, κατόπιν βεβαιώσεως των εισπρακτέων ποσών υπό του ιδίου Ταμείου επί τη βάσει καταλόγου υποβαλλομένου εις αυτό υπό της Εταιρίας. Τα εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου έσοδα, τα εισπραττόμενα υπό των Δημοσίων Ταμείων, αποδίδονται, εις την Εταιρία.

 

2. Δι' εκάστην δαπάνη αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρίας, το οποίον δύναται δι' αποφάσεώς του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, δια την έγκριση δαπανών μέχρις ορισμένου ύψους ή δια δαπάνες, ανεξαρτήτως ύψους, δια τις οποίας δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού.

 

3. Ο ετήσιος Ισολογισμός της Εταιρίας, ελέγχεται υπό του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, υπό των οποίων ασκείται συγχρόνως και πλήρης τακτικός έλεγχος της διαχειρίσεως. Κατά την διάρκειαν της χρήσεως ενεργούνται υπό Ορκωτών Λογιστών ή άλλων ελεγκτικών οργάνων και έκτακτοι έλεγχοι διαχειρίσεως.

 

4. Εντός δύο μηνών από της λήξεως εκάστης χρήσεως, η Εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση πεπραγμένων επί της διαχειρίσεως των εις την διάθεσή της τεθέντων πόρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.