Απόφαση 1130279/96

Απόφαση 1130279/1534/Α0006/1996: Προσαρμογή καταστατικού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου τις διατάξεις του νόμου 2414/1996


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1130279/1534/Α0006/1996: Προσαρμογή καταστατικού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου τις διατάξεις του νόμου 2414/1996, (ΦΕΚ 1108/Β/1996), 11-12-1996.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και ο Υφυπουργός Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 973/1979 Περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΦΕΚ 226/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β) Των άρθρων 1 έως 11 του νόμου 2414/1996 Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/Α/1996).

 

2. Την υπ' αριθμόν 1107147/1239/0006Α/1996 (ΦΕΚ 922/Β/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 43/20-11-1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), περί προσαρμογής του καταστατικού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, στις διατάξεις του νόμου 2414/1996.

 

4. Την υπ' αριθμόν 22968/ΔΕΚΟ/837/1996 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Ι. Εγκρίνουμε την προσαρμογή του Καταστατικού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου στις διατάξεις του νόμου 2414/1996, που αναφέρονται στα όργανα διοίκησης αυτής και έχουν ως ακολούθως:

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου 973/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8, του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Όργανα διοίκησης

 

1. Όργανα διοίκησης της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου είναι:

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

 

2. Το διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου αποτελείται από 13 μέλη και συγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως ισχύουν, από τους εξής:

 

α) 2 εκπροσώπους των εργαζομένων, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

β) 1 εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

γ) 3 εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995).

δ) 3 εκπροσώπους των μετόχων, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος έχει και την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει 4 μέλη.

 

3. Ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλείται ελεύθερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους, που έχουν δικαίωμα εκλογής, ορισμού ή υπόδειξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αυτό αναπληρώνεται ή αντικαθίσταται, ως εξής:

 

α) Μέλος που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αναπληρώνεται προσωρινά με την εκλογή άλλου από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Μέλος που ορίζεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αντικαθίσταται από άλλον εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

γ) Μέλος που εκλέγεται από τους εργαζόμενους, αντικαθίσταται με την εκλογή άλλου εκπροσώπου.

 

δ) Μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αντικαθίσταται με την υπόδειξη άλλου εκπροσώπου.

 

5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το διορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη αυτού.

 

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό, την υπόδειξη ή την εκλογή νέων μελών. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του νέου μέλους διαρκεί μέχρι το χρόνο που έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να επανεκλέγονται, υποδεικνύονται ξανά και διορίζονται ξανά.

 

7. Η μη συμμετοχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς επαρκώς δικαιολογημένη αιτία, καθώς και η απουσία αυτού πέραν του διμήνου, αποτελούν αιτίες παραίτησης. Η παραίτηση θεωρείται, ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που θα αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και θα το αναφέρει σχετικά στα πρακτικά του.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να εγγράψει το θέμα αυτό προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα από τη δημιουργία του λόγου της παραίτησης. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού ή των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.}

 

2. Το άρθρο 14 του νόμου 973/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

 

2. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης, επιμελείται της είσπραξης των εσόδων, συνάπτει τις συμβάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, παρέχει τα αναγκαίο για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας χρηματικά ποσά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

 

3. Εγκρίνει τα προγράμματα δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρακολουθεί την πορεία γενικά του έργου της, εισηγείται στους αρμόδιους φορείς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.

 

4. Αποφασίζει για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και καθορίζει το σύστημα και το ύψος των μισθών και των κάθε φύσης αποδοχών αυτού σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2414/1996.

 

5. Υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), άρθρου 3 του νόμου 2414/1996, καθώς και τις αναθεωρήσεις ή αναμορφώσεις των σχεδίων αυτών.

 

6. Εποπτεύει το Συμβούλιο Διεύθυνσης και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον Κανονισμό λειτουργίας αυτού.

 

7. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996, την οποία υποβάλλει μέσα στους 3 πρώτους μήνες κάθε έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

 

8. Μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή να εξουσιοδοτεί αυτούς ή άλλα όργανα της εταιρείας, για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθώς και την υπογραφή συμβάσεων, την κατάρτιση και τους γενικούς όρους, των οποίων έχει προεγκρίνει.}

 

3. Το άρθρο 16 του νόμου 973/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από του διορισμού του και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι το διορισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου, τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο κατέχει ο Γενικός Διευθυντής.

 

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα 5 ετών, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2414/1996 και προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρείας.

 

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι: πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

 

4. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιλογής και η εξειδίκευση των αναγκαίων προσόντων των υποψηφίων. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να ορίζονται για την κατάληψη της θέσης αυτής και άλλα προσόντα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ελαχίστων προσόντων.

 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνάπτουν με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Οικονομικών το Συμβόλαιο Διαχείρισης του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996.}

 

4. Το άρθρο 19 του νόμου 973/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

 

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, στο οποίο μετέχουν:

 

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,

β) Οι Γενικοί Διευθυντές ή ο Γενικός Διευθυντής, αν υπάρχει μόνον 1, ως μέλη και

γ) Οι Διευθυντές, ως μέλη.

 

2. Έργο του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι: Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το χρηματικό όριο που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας, που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

3. Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες κάθε Γενικού Διευθυντή.

 

5. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

 

6. Η αναγκαιότητα διορισμού 1 ή περισσοτέρων Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητες αυτών.}

 

5. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 973/1979 καταργείται.

 

II. Οι υπάρχοντες κανονισμοί της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την κατά νόμο αντικατάστασή τους.

 

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμόν 1087725/965/0006Α/1996 (ΦΕΚ 662/Β/1996) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του, μέχρι τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 973/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της παρούσας απόφασης.

 

Μέχρι την εκλογή και διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Γενικός Διευθυντής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-12-1996

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.