Νόμος 973/79 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ακίνητα του Δημοσίου παραχωρηθέντα εις τους κατοίκους του χωρίου Χάβαρι Ηλείας, δια προσωρινών παραχωρητηρίων, εκδοθέντων εις εκτέλεσιν τον νόμου [Ν] 149/1866 (ΦΕΚ 8/Α/1866) περί συνοικισμών και του από [ΒΔ] 15-12-1914 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 378/Α/1914) και περιελθόντα αυτοδικαίως, λόγω μη εκπληρώσεως των όρων της παραχωρήσεως, εις την κυριότητα του Δημοσίου, δύνανται να εκποιηθούν εις τους κατά τα άνω προσωρινούς παραχωρησιούχους ή τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτών, υπό τον όρον ότι αυτοί θα ανεγείρουν επί των οικοπέδων αυτών, εντός δύο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, οικοδομή.

 

2. Η εκποίησις ενεργείται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης εις τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και αντί τιμήματος ίσου προς το 1/3 της κατά τον χρόνον εκποιήσεως αγοραίας αξίας του ακινήτου, το οποίον δύναται να καταβληθεί μέχρι έξι (6) εξαμηνιαίων δόσεων, εντόκως προς 7% ετησίως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.