Νόμος 973/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αγορά ακινήτων - Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την απόκτηση των κτιρίων, οικοπέδων ή εδαφικών εκτάσεων, καταλλήλων δια την πραγματοποίηση των κατά το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου σκοπών, η Εταιρία δύναται να προβαίνει δια λογαριασμό του Δημοσίου και δαπάναις αυτής, εις αγοράς ακινήτων αφού προηγουμένως ζητήσει δημοσία προσφοράς, εκτός εάν τούτο δεν είναι δυνατόν ή συμφέρον ή επιτρεπτό, λόγω του επείγοντος της ενεργείας. Εις την τελευταία αυτήν περίπτωσιν η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απαιτεί ειδική αιτιολόγηση.

 

2. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις της Εταιρίας αστικών ή αγροτικών ακινήτων δια την κατασκευήν κτιρίων προς στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, ικανοποίηση στρατιωτικών αναγκών, διάνοιξη και κατασκευήν δημοσίων οδών, πλατειών, υδραγωγείων, εγκατάσταση οικισμών, δημιουργίαν αλσών, διαμόρφωση ακτών και εκτέλεσιν εν γενεί παρομοίων έργων, λογιζομένων όλων ως έργων δημοσίας ωφελείας.

 

3. Η ανωτέρω απαλλοτρίωσις δύναται να αφορά εις ευρύτερης ζώνες ακινήτων, πέραν των εκτάσεων που είναι αναγκαίες δια την κατασκευήν των εν λόγω έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι εκτάσεις του Δημοσίου, ούτε προσφέρονται τοιαύτες υπό ιδιωτών. Οι επί πλέον των αναγκαίων δια την εκτέλεση των έργων εκτάσεις διατίθενται υπό του Δημοσίου δια την εκτέλεσιν κοινωφελών έργων.

 

4. Εις την, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίαν της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μετά την κήρυξή της και μέχρι της καταβολής εις τους δικαιούχους της δικαστικώς προσδιοριζομένης πλήρους αποζημιώσεως διάδικος είναι η Εταιρία, η οποία ενεργεί ως εντολοδόχος του Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.