Νόμος 973/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

 

α) Η απογραφή, η μέριμνα χαρτογραφήσεως και κτηματογράφησης των ακινήτων του Δημοσίου, των υπαγομένων, συμφώνως προς την κείμενη νομοθεσία εις την αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, της Διευθύνσεως Εγγείου Ιδιοκτησίας τον Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑΑ).

 

β) Η διοίκησις και αξιοποίησις των εκ των ανωτέρω ακινήτων υπαγομένων εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ως και εκείνων εκ των υπαγομένων εις την αρμοδιότητα των Υπουργείων Γεωργίας και Εθνικής Αμύνης, τα οποία οι φορείς αυτοί αναθέτουν δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού εις την Εταιρία δια διοίκησιν και αξιοποίηση.

 

γ) Η επιλογή των καταλλήλων εκ των ανωτέρω ακινήτων δια την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Δημοσίων πολιτικών ή και στρατιωτικών υπηρεσιών, ως και των στεγαστικών αναγκών των αστών προσφύγων των προερχομένων εξ ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών και η διάθεσή των δια τον σκοπόν τούτον εις τα πλαίσια καταρτιζομένων σχετικών προγραμμάτων.

 

δ) Η πώλησις και η ανταλλαγή των λοιπών εκ των ανωτέρω ακινήτων προς τον σκοπόν αποκτήσεως ετέρων, πρόσφορων δια την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών και των στρατιωτικών αναγκών, την εξασφάλιση εδαφών χρησίμων δια την μελλοντική εκτέλεσιν έργων, την εγκατάσταση οικισμών, την αποκατάστασιν των προσφύγων, ακτημόνων και ιδιωτών, των οποίων απαλλοτριώθηκαν ακίνητα, την επέκτασιν πολεοδομικών ή ρυμοτομικών σχεδίων, την προστασία παραδοσιακών Οικισμών, διατηρητέων μνημείων, πόρων ή περιβάλλοντος, την αξιοποίησή των, την διαμόρφωση ζωνών καλλιέργειας εντός των πλαισίων της πολιτικής των αρμοδίων φορέων.

 

ε) Η πώλησις ή αγορά ακινήτων προς τον σκοπόν επηρεασμού της κτηματαγοράς.

 

στ) Η χρησιμοποίησις του προϊόντος, εκ πωλήσεων ακινήτων, ως επίσης και ιδίων διαθεσίμων της Εταιρίας δια την χρηματοδότηση έργων, εις τα πλαίσια των κρατικών προγραμμάτων, καθώς και δια την ανέγερση δημοσίων κτιρίων εις το πλαίσιον των στεγαστικών προγραμμάτων του Δημοσίου.

 

ζ) Η εκποίησις και εκτέλεσις προγραμμάτων στεγάσεων των δημοσίων υπηρεσιών εν συνεργασία μετά των οικείων Υπουργείων.

 

η) Η αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων με την ανάθεση σε τρίτους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μελετών πολεοδόμησης για οικιστικές και λοιπές χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση η' προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται εκάστοτε εις την Εταιρία και άλλα συναφή έργα.

 

3. Δια κοινής αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού δύναται να ανατίθεται εκάστοτε εις την Εταιρία η διοίκησις και αξιοποίησις ακινήτων υπαγομένων εις την αρμοδιότητά των ή ανηκόντων εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της αρμοδιότητός των. Εις ην περίπτωσιν λάβει χώραν τοιαύτη εντολή της παρούσης παραγράφου η Εταιρία ενεργεί εντός των ορίων της εντολής ταύτης και εις τα πλαίσια της ασκούμενης παρ' εκάστου αρμοδίου φορέως πολιτικής, που εφαρμόζει τα προγράμματα τούτων χωρίς να θίγεται η αρμοδιότης των φορέων τούτων εν γενεί ειδικότερα δε όσον αφορά τα προγράμματα και την πολιτική εποικισμού, αποκαταστάσεως ακτημόνων και προσφύγων, ρυμοτομικών, πολεοδομικών κ.λ.π. ρυθμίσεων, καθορισμού βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών καλλιέργειας ή χρήσεως γης.

 

Η έγκριση γίνεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των κρατουσών συνθηκών στον άμεσο και ευρύτερο χώρο, των προβλέψεων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης. Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής υπαγόμενης σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς καθώς και η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας, εφ' όσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.

 

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, εφαρμοζόμενης της περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων νομοθεσίας.

 

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί οριστικώς ως δασικές ή αναδασωτέες με πράξη του αρμόδιου δασαρχείου ή τελεσίδικη πράξη του αρμόδιου νομάρχη, αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας και των όρων και περιορισμών δομήσεως της υπόλοιπης έκτασης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το δε προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της αποφάσεως 71076/7351/1991 (ΦΕΚ 492/Δ/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και με την παράγραφο 16 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.