Νόμος 998/79 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Δασικοί κανονισμοί δια την αντιμετώπισιν πυρκαγιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δι' αποφάσεων του νομάρχου, εκδιδομένων κατόπιν προτάσεων των οικείων δασαρχών και δημοσιευομένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 301/1976, καθορίζονται:

 

α) Τα χρονικά όρια, οι όροι και προϋποθέσεις δια την χορήγηση των υπό του άρθρου 23 προβλεπομένων αδειών, ως και δια την εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων εκτέλεσιν των υπό του αυτού άρθρου προβλεπομένων εργασιών ή ενεργειών ή αφή και διατήρηση πυρός.

 

β) Οι πρόσθετοι απαγορεύσεις και ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν εις τις κατά το άρθρο 25 επικινδύνους περιοχές και ειδικότερα εις την διέλευση και διαμονή ιδιωτών εντός αυτών, την κυκλοφορία ή στάθμευση αυτοκινήτων, την αφή ή χρήσιν πυράς, το κάπνισμα σιγαρέτων, την έκθεση ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων, την βοσκή ή εγκατάσταση ζώων, τις υποχρεώσεις των κατοίκων τυχόν παρακειμένων οικισμών και εν γένει παν αναγκαίο μέτρον δια την αποτροπήν κινδύνου πυρκαϊάς.

 

γ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των κατά το άρθρο 24 υπηρεσιών και επιχειρήσεων δια την αποτροπήν κινδύνου μεταδόσεως πυρκαϊάς εις το παρακείμενο δάσος ή δασική έκταση ή την άμεση αντιμετώπισιν πυρκαϊάς του παρακειμένου δάσους ή της δασικής εκτάσεως.

 

δ) Τα της εκτελέσεως ασκήσεων ετοιμότητος και συνεργασίας μεταξύ των εν άρθρο 28 αρχών και υπηρεσιών.

 

ε) Τα της παροχής των αναγκαίων γνώσεων εις τους κατοίκους των εντός της επικινδύνου περιοχής πόλεων και χωρίων δια την αντιμετώπισιν πυρκαϊάς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.