Νόμος 998/79 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Διάθεση χορτολιβαδικών εδαφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. 1. Δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη, τα οποία δεν περιλαμβάνονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, ώστε να αποτελούν μετά της δασικής βλαστήσεως ενιαίο σύνολον κατά τα στο άρθρο 3 παράγραφος 3 προβλεπόμενα, ουδέ κηρύσσονται ένεκα του προστατευτικού αυτών χαρακτήρος ή εξ άλλου λόγου δασωτέα κατά τα στο άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως και 3 οριζόμενα, αφού χαρτογραφηθούν περιέρχονται, εντός πενταετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, εις την διαχείρισιν της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργικής Αναπτύξεως και διατίθενται προς αγροτική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση κατά τις κείμενες διατάξεις ή που παραχωρούν προς εξυπηρέτησιν των στο κεφάλαιο ΣΤ' του παρόντος νόμου αναφερομένων σκοπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

2. Ιδιωτικά χορτολιβαδικά εδάφη τελούντα υπό τις εν παραγράφω 1 συνθήκες διέπονται από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος υπό των διατάξεων της αστικής και αγροτικής νομοθεσίας, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του παρόντος νόμου.

 

3. Πάσα αμφισβήτησις περί του χαρακτήρος ή των ορίων εκτάσεως υπαγόμενης εις τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων επιλύεται υπό της κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 επιτροπής.

 

4. Δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος τον παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία παραδόσεως της διαχειρίσεως υπό της δασικής υπηρεσίας εις τις υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργικής Αναπτύξεως των δημοσίων εκτάσεων της παραγράφου 1, ως και πάσης άλλης εκτάσεως ευρισκομένης υπό την διαχείρισιν της δασικής υπηρεσίας, η οποία εις το μέλλον ήθελε χαρακτηρισθεί κατά την στο άρθρα 11 έως και 14 διαδικασίαν ως μη υπαγόμενη εις τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Μέχρι της ως είρηται παραδόσεως οι υπό την διαχείρισιν της δασικής υπηρεσίας τελούσες εκτάσεις εξακολουθούν υπαγόμενες εις τις διατάξεις του δασικού κώδικα, μετά δε την παράδοσιν των εις τις εποικιστικές τοιαύτας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

5. Από της κατά την προηγούμενη παράγραφο παραδόσεως της διαχειρίσεως των εν αυτή περιγραφομένων δημοσίων εδαφών δεν επιτρέπεται η χορήγηση της κατά τα άρθρα 52, 53, 54, 55 παράγραφος 2 και 56 του παρόντος νόμου αδειών ή εγκρίσεων άνευ προηγουμένης υπευθύνου βεβαιώσεως της αρμοδίας υπηρεσίας γεωργίας περί μη υπάρξεως ή μη καταλληλότητας άλλων εδαφών προς ικανοποίηση των σκοπών δι ους ζητείται η άδεια ή έγκρισις επεμβάσεως εις δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.