Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός των υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ειδικώς προβλεπόμενων περιπτώσεων, και εις πάσαν ετέρα τοιαύτη το Δημόσιον, οι δήμοι και οι κοινότητες δύνανται να προκαταβάλουν δια λογαριασμό και εις βάρος των υπόχρεων τις απαιτούμενες προς εκπλήρωση των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων εν γένει υποχρεώσεων αυτών δαπάνες ή και να εκτελούν απ' ευθείας τα σχετικά έργα εφ' όσον οι ειρημένοι υπόχρεοι μετά την εκπλήρωση των κατά το παρόν διάταγμα προαπαιτούμενων διατυπώσεων και εντός των υπό τούτου προβλεπομένων σχετικών προθεσμιών, δεν συνεμορφώθησαν προς τις υποχρεώσεις αυτών. Καθ' ας περιπτώσεις δεν προβλέπονται υπό του παρόντος διατάγματος τοιαύτες προθεσμίες, ορισθήσονται αυτές δι' ιδίων βασιλικών διαταγμάτων. Τα ανωτέρω δικαιώματα δύνανται να παρέχονται και εις οιονδήποτε έτερον φυσικό ή νομικό πρόσωπον μετά προηγούμενη έγκριση του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του από 27-02-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Α/1926).

 

2. Εις την κατά την προηγούμενη παράγραφο εκτέλεσιν των έργων αποκλείονται τα προσωρινά μέτρα, εφ' όσον δε ο προκαταβάλλων τις δαπάνες ή και εκτελών τα έργα είναι το Δημόσιον, ο δήμος ή η κοινότης, ισχύουν αναλόγως ως προς την ευθύνη των προσώπων τούτων οι διατάξεις του άρθρου 60 παράγραφος 5 και του άρθρου 61 παράγραφος 2, πάσης σχετικής ζημίας που επιβαρύνει τους υπόχρεους.

 

3. Ο απολογισμός των κατά τα ανωτέρω δια λογαριασμό των υπόχρεων καταβαλλομένων δαπανών υποβάλλεται εις το υπουργείον Συγκοινωνίας και εγκρίνεται υπό του υπουργού μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων κατά τα δια βασιλικού διατάγματος ειδικότερα κανονισθησόμενα. Μετά την ως άνω έγκριση ουδεμία χωρεί κατ' αυτού οιαδήποτε ένστασις από μέρους των υπόχρεων ή τρίτων, αποτελεί δε ούτος οριστική απαίτησις του καταβάλλοντος τις δαπάνες κατά του υπόχρεου. Ως προς την είσπραξη των καταβληθεισών δαπανών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του από 27-02-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 80/Α/1926), με το από 23-10-1930 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 357/Α/1930).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.