Νόμος 1892/90 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

 

{8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι ημερών, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, για τη διενέργεια της προεκτίμησης του απαλλοτριούμενου ακινήτου, δύναται να γίνεται η προεκτίμηση αυτή από μηχανικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

9. Εάν στην περιοχή που βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο εφαρμόζεται το κατά τις ισχύουσες διατάξεις σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η κατά την παράγραφο 1 προεκτίμηση παραλείπεται.}

 

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριούμενου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το άρθρο 18 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, την κατά τις κείμενες διατάξεις καθορισθείσα αντικειμενική αξία, ως οριστική τιμή λαμβάνεται η αντικειμενική αυτή αξία και παρέλκει η διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος κατά τα άρθρα 17, 18 και 19 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971. Η μεταβίβαση της κυριότητας υπέρ του Δημοσίου πραγματοποιείται, για τους ιδιοκτήτες που έχουν τίτλους κυριότητας ή έχουν αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι της αποζημίωσης, με σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και μεταβίβασης της κυριότητας, τα όργανα ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας, τα της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Η υπό του άρθρου 24 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προβλεπόμενη κτηματογράφηση μπορεί να λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με έναρξη της προεργασίας και προ της κήρυξης.

 

5. Ο υπό του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 προβλεπόμενος προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει του αρχικού κτηματολογίου ή βάσει της κτηματογράφησης, εφόσον αυτή έχει περαιωθεί.

 

6. Στις περιπτώσεις που είναι περαιωμένη η κτηματογράφηση μπορεί με αίτηση του Δημοσίου να γίνεται ο προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18, και η αναγνώριση των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 27 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 με την ίδια δικαστική απόφαση.

 

7. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Προ της παρόδου έξι μηνών από της ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν χωρεί νέα τοιαύτη απαλλοτρίωση του απαλλοτριωθέντος δια τον αυτό σκοπό, χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 229/1967 (ΦΕΚ 235/Α/1967) προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για διανοίξεις ή διευρύνσεις επαρχιακών και εθνικών οδών που κείνται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.}

 

9. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων έχουν συντελεστεί με την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζημίωσης από το Δημόσιο ή τους δήμους και κοινότητες, επιτρέπεται η ανάκληση της παρακατάθεσης της αποζημίωσης προκειμένου να γίνει δεκτή η εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπό τον όρο να μην έχει εισπραχθεί η αποζημίωση από τους ιδιοκτήτες και να μην έχει παρέλθει η διετία από τη διαμόρφωση του χώρου.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του από 07-05-1936 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 205/Α/1936) Περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 προστίθεται η τέταρτη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και για τις διανοίξεις ή διαπλατύνσεις οδών, οι οποίες αποτελούν όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.