Νόμος 2730/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κλήτευση διαδίκων και σύντμηση προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν:

 

α. Αν δεν έχει τηρηθεί η προδικασία των άρθρων 15 και 16 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, εφαρμόζεται το άρθρο 18Α του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, που προστέθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2040/1994, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν.

 

β. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοικος αλλοδαπής, γνωστής διεύθυνσης, η κλήτευσή του για να παραστεί κατά τη δικάσιμο μόνο της δίκης του δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, γίνεται με επίδοση αντιγράφου της αίτησης, με κλήση να παραστεί κατά τη συζήτηση 15 ημέρες, πριν από τη δικάσιμο, με οποιονδήποτε τρόπο, ιδία με αρμόδιο όργανο της χώρας διαμονής του ή από τις προξενικές αρχές ή με συστημένη επιστολή, τηλεγράφημα, τέλεξ και FAX.

 

γ. Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοικος εξωτερικού, που δεν ειδοποιήθηκε κατά τον παραπάνω τρόπο ή που δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί κατά τη συζήτηση, δικαιούται να ζητήσει αυτοτελώς, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, τον επανακαθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης, χωρίς η νέα δίκη να εμποδίζει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης με την παρακατάθεση της προσωρινής αποζημίωσης που προσδιορίστηκε δικαστικά.

 

δ. Προκειμένου για ενδιαφερόμενους αγνώστων στοιχείων ή αγνώστου διαμονής, κατά τον κτηματολογικό πίνακα, η κλήτευση γίνεται με δημοσίευση περίληψης που διαλαμβάνει την απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύεται, την τοποθεσία και την κτηματική περιοχή των ακινήτων, το σκοπό της απαλλοτρίωσης, το δικαστήριο, την ημερομηνία της δίκης και το αίτημα, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή του νομού όπου γίνεται η απαλλοτρίωση, σε δύο συνεχόμενα ημερήσια φύλλα τους, 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο. Η κλήτευση κατά την παράγραφο αυτήν δεν κινεί την προθεσμία του άρθρου 19 παράγραφος 2 εδάφιο β' του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 για τους μη παραστάντες.

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν την εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της αίτησης, νέα δικάσιμος και ώρα προσδιορίζεται αμέσως από το δικαστήριο, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, στην οποία χωρίς κλήτευση εμφανίζονται οι κλητευθέντες, οι παραστάντες και οι παρεμβάντες ενδιαφερόμενοι, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Το δικαστήριο διατάσσει συγχρόνως, όπως με επιμέλεια του αιτούντος γίνει επίδοση αντιγράφου της αίτησης πέντε (5) ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο, με επίδοση κλήσης για εμφάνιση μόνο προς τους μη κλητευθέντες, μη παραστάντες και μη παρεμβάντες ενδιαφερομένους. Η αίτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για τους μη κλητευθέντες.}

 

3. Για τις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου:

 

α) η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18Α του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 δεν εφαρμόζεται και β) στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 18Α του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Στις περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που προορίζονται για την εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, η εκτίμηση της αξίας τους γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην περιφέρεια της οποίας κείνται τα απαλλοτριούμενα και πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 ή τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, από μηχανικό οριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

γ) σε κάθε περίπτωση εκτίμησης από το δικαστήριο συγκριτικών στοιχείων αξίας ακινήτων της περιοχής των απαλλοτριούμενων, χρόνου μεταγενέστερου της ανάθεσης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1997), το δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει αν η επελθούσα αύξηση οφείλεται στην εξαγγελία ή τη μελλοντική εκτέλεση των προγραμματισθέντων στην περιοχή έργων και να μην τη λάβει υπόψη. Το Δικαστήριο κατά την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, συνεκτιμά και τα προκύπτοντα από τους φακέλους του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας .

 

4. α) Οι προθεσμίες του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 και του παρόντος νόμου τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και δικάζονται καθ' υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο, που τυχόν έχει αποφασισθεί από τις Ολομέλειες των Δικαστηρίων. Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται, καθαρογράφονται και υπογράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση.

 

β) Οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων και των διοικητικών υπηρεσιών έχουν υποχρέωση να μεριμνούν ιδιαιτέρως για την τήρηση των προθεσμιών των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος, των άρθρων 18, 18Α και 27 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως αντικαθίστανται η, συμπληρώνονται με τον παρόντα νόμο, ενεργούντες άλλως αμελλητί τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.

 

5. Με την ίδια απόφαση που καθορίζεται η προσωρινή αποζημίωση, διατάσσεται πάντοτε και η αποβολή των κατόχων, νομέων και ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων και κάθε άλλου τρίτου που έλκει τα δικαιώματά του από αυτούς, με τον όρο της προηγούμενης κατάθεσης της προσωρινής αποζημίωσης, που δικαστικά καθορίστηκε.

 

6. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων για τις οποίες κηρύσσονται οι απαλλοτριώσεις, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται μόνο με την παρακατάθεση ή καταβολή της αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης.

 

Όταν ο αριθμός των εικαζόμενων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των 100, η γνωστοποίηση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και η πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των ακινήτων και προς οποιονδήποτε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να παραδώσουν τα ακίνητα σε προθεσμία 10 ημερών, γίνεται με γενική ειδοποίηση και πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο κατά σειρά δημοσιεύσεις, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Μετά την πάροδο των δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση, τα ακίνητα καταλαμβάνονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα εκτέλεσης του έργου.

 

Οι αρνούμενοι την παράδοση των ακινήτων τους οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα του έργου, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραπάνω τελευταία δημοσίευση, οπότε η αποβολή τους ενεργείται δικαστικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 

7. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου, νομέα ή ιδιοκτήτη να επιτρέψει την κατάληψη, η κατά την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελείται με βάση αντίγραφό της, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά 24 ώρες από την επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της με επιταγή προς εκτέλεση, συγκοινοποιούμενου και επικυρωμένου αποσπάσματος του πίνακα παρακατάθεσης της αποζημίωσης, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο. Σε περιπτώσεις ακινήτων στα οποία υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις, η εκτέλεση της παραπάνω απόφασης επιτρέπεται μετά παρέλευση 10 ημερών από την κατά τα παραπάνω επίδοση αντιγράφου της με επιταγή προς εκτέλεση.

 

8. α) Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου που διατάσσει την αποβολή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει παρακατατεθεί η προσωρινή αποζημίωση για το συγκεκριμένο ακίνητο του αιτούντος. Η από παραδρομή παράλειψη παρακατάθεσης, κατά τις περιστάσεις, ασήμαντου χρηματικού ποσού της προσωρινής αποζημίωσης, δεν αποτελεί λόγο αίτησης αναστολής της αποβολής.

 

β) Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικάζεται εντός 5 ημερών από την κατάθεσή της, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από επίδοση αντιγράφου της στον καθ' ου η αίτηση, πριν από 48 ώρες. Η απόφαση εκδίδεται εντός 3 ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

 

9. Κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης και αποβολής των κατόχων, νομέων ή ιδιοκτητών.

 

10. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να παρεμβαίνει προσθέτως, χωρίς προδικασία, με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά, σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε υποθέσεις που αναφέρονται στα Ολυμπιακά Έργα, την εκτέλεσή τους, τα Ολυμπιακά Σήματα και σύμβολα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες και γενικότερα σε υποθέσεις για την έκβαση των οποίων έχει έννομο συμφέρον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.