Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού αποτελούντα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

 

β) Τμήμα Β' Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

 

γ) Τμήμα Γ' Πληροφορικής

 

δ) Τμήμα Δ' Γραμματείας

 

ε) Τμήμα Ε' Διοικητικής Υποστήριξης

 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

 

Το Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο αρμοδιότητας του Υπουργείου καθώς και τη μελέτη και εισήγηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου και αφορούν τα θέματα Διοίκησης.

β) Την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του κάθε είδους προσωπικού του Υπουργείου.

γ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα:

i) Για την κατάρτιση οργανογραμμάτων διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

ii) Για τη σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε είδους θέματα.

iii) Για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία του Υπουργείου Αιγαίου.

δ) Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και τη μελέτη των θεμάτων αντιμετώπισης των αναγκών προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Την μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό.

στ) Την μέριμνα για την έκδοση, την ετήσια θεώρηση και τη συμπλήρωση μεταβολών στα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού.

ζ) Την εποπτεία για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου.

η) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

θ) Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

ι) Τη μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης των εγγράφων προς τους πολίτες.

ι)α) Την μελέτη - διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.

ι)β) Την κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

ι)γ) Την κατάρτιση και εφαρμογή επί μέρους προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ι)δ) Την κατάρτιση επί μέρους προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των υπαλλήλων.

ι)ε) Τον προγραμματισμό, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και τη διαρκή για το σκοπό αυτό συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

ι)στ) Την περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων και προσόντων του προσωπικού σε συνάρτηση με την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ι)ζ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου.

ι)η) Τη λειτουργία κεντρικής βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με βιβλία, περιοδικά και λοιπά έντυπα σχετικά με το αντικείμενο του Υπουργείου για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού.

 

β) Τμήμα Β' Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την ευθύνη για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από το Νόμο.

β) Τη διαχείριση και εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και την εκκαθάριση των αποδοχών και των αποζημιώσεων του προσωπικού, των συμβουλίων και των επιτροπών που συνιστώνται για υπηρεσιακούς λόγους.

γ) Την επιμέλεια για την είσπραξη κάθε εσόδου.

δ) Την επεξεργασία των στοιχείων και την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών.

ε) Τη μέριμνα για την διενέργεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών ή την διεξαγωγή επιμέρους προμηθειών.

στ) Τη μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, εφοδίου ή άλλου υλικού, από κοινού με την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

ζ) Τη φροντίδα για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

η) Τη μέριμνα για τη διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του εξοπλισμού και των οχημάτων.

 

γ) Τμήμα Γ' Πληροφορικής

 

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της πληροφορικής στο χώρο του Αιγαίου, καθώς και την εισήγηση μέτρων για την καλύτερη εφαρμογή της.

β) Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης των εφαρμογών.

γ) Την μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

δ) Την υποστήριξη σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής (Τράπεζες πληροφοριών, υλικών - hardware - λογισμικού - software κ.λ.π.).

ε) Τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στα οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.λ.π., στατιστικά μεγέθη.

στ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων οργάνωσης, απλούστευσης διαδικασιών και ροής εγγράφων με πλήρη μηχανογραφική κάλυψη των απαραίτητων δομών.

ζ) Την εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής.

 

δ) Τμήμα Δ' Γραμματείας

 

Το Τμήμα Γραμματείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Τη φροντίδα για την τήρηση του κοινού και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

β) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αντιπαραβολή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.

γ) Τη φύλαξη, ταξινόμηση, συσχέτιση και εκκαθάριση του αρχείου.

δ) Την μέριμνα για την παραλαβή των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και τη διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Τη βεβαίωση:

i) Της ακριβείας αντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων.

ii) Του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

στ) Την μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αιγαίου.

ζ) Την μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας.

η) Την μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης.

θ) Την παρακολούθηση της διάθεσης και της καλής κατάστασης των Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Αιγαίου.

ι) Την μέριμνα για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τα αναγκαίο καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά και ελαστικά.

ι)α) Τον εφοδιασμό των οδηγών με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Διαταγή Πορείας, Δελτίο Κίνησης, αίτηση δήλωση ατυχήματος).

ι)β) Τον έλεγχο της κανονικής και επιμελούς συμπλήρωσης των παραπάνω εγγράφων από τους υπαλλήλους οδηγούς.

ι)γ) Τη στάθμευση και διανυκτέρευση των αυτοκινήτων σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο.

 

ε) Τμήμα Ε' Διοικητικής Υποστήριξης

 

1. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης εδρεύει στην Αθήνα.

2. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) τη διοικητική στήριξη και υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Αιγαίου.

β) Την μέριμνα για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει καλή κατάσταση καθώς και για τον εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων των γραφείων Αθηνών.

γ) Τη βεβαίωση ακριβείας αντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων.

δ) Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

ε) Τη φύλαξη των γραφείων και του εξοπλισμού.

στ) Την μέριμνα για την καθαριότητα των γραφείων και των χώρων.

ζ) Την μέριμνα για την τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

η) Τη φύλαξη και εκκαθάριση του αρχείου των εγγράφων του Τμήματος.

θ) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφησης, αντιπαραβολής και αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων.

ι) Την μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.