Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα των οργανικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται η Γενική του Διεύθυνση και έχει τα κατωτέρω καθήκοντα:

 

1. Συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων, που λειτουργούν υπό την ευθύνη του.

 

2. Εξειδικεύει την ακολουθούμενη πολιτική στο χώρο ευθύνης του και διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις στα υπερκείμενα όργανα.

 

3. Εξασφαλίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό με τις Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων και τους λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα.

 

4. Αξιολογεί τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του, που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα (Υπουργό, Γενικό Γραμματέα).

 

6. Παρέχει οδηγίες προς τις Υπηρεσίες και συντονίζει τη δραστηριότητά τους.

 

7. Αποφασίζει ή συντάσσει έγγραφα για θέματα, στα οποία συμπράττουν περισσότερες Διευθύνσεις.

 

8. Απαντά σε αιτήσεις παραπόνων, υπομνήματα, καταγγελίες οργάνων, καθώς και σε ερωτήματα Υπηρεσιών του Υπουργείου και εφόσον δεν έχουν κριθεί από Δικαστήρια ή άλλα Συλλογικά Όργανα.

 

9. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.

 

10. Παρέχει πληροφορίες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

 

11. Συντάσσει τις προτάσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, που αναφέρονται στην κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

12. Προτείνει την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του ως και των νυκτερινών ωρών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών.

 

13. Προτείνει το ετήσιο πρόγραμμα κανονικών αδειών του προσωπικού των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

 

14. Προτείνει την εκτός έδρας κίνηση των προϊσταμένων των Υπηρεσιών του.

 

15. Εγκρίνει τις κανονικές άδειες των για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

 

16. Συνυπογράφει σχέδια κοινών αποφάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

 

17. Ασκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.