Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διεύθυνση Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη Διεύθυνση Μεταφορών αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Ακτοπλοϊκού Δικτύου

 

β) Τμήμα Β' Άγονων Γραμμών

 

2. Η Διεύθυνση Μεταφορών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Ακτοπλοϊκού Δικτύου

 

Το Τμήμα Ακτοπλοϊκού Δικτύου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ακτοπλοΐας, καθώς και τη συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας.

 

β) Τη μελέτη, οργάνωση και συντονισμό της δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία και την ασφάλεια γενικά του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου και ειδικότερα την προστασία του από την αρχαιοκαπηλία, τα ναρκωτικά, τη λαθρεμπορία, την παράνομη αλιεία και την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καθ' ύλην Υπουργεία.

 

γ) Τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού δυναμικού στις δρομολογιακές γραμμές.

 

δ) Τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών σκοπιμότητας.

 

ε) Τον προγραμματισμό και την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού ετήσιων δρομολογίων των πλοίων στις δευτερεύουσες γραμμές και την έγκριση ακινησίας πλοίων.

 

στ) Την εποπτεία έκδοσης των αποφάσεων καθορισμού δρομολογίων στις τοπικές γραμμές.

 

ζ) Την παρακολούθηση της κανονικής εκτέλεσης δρομολογίων και την αντιμετώπιση εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

η) Την επεξεργασία, μελέτη και εισήγηση θεμάτων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και την παρακολούθηση της λειτουργίας της.

 

θ) Την τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

 

β) Τμήμα Β' Άγονων Γραμμών

 

Το Τμήμα Άγονων Γραμμών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Τη μελέτη των συνθηκών οικονομικής εκμετάλλευσης των επιβατηγών και Ε/Γ - Ο/Γ ακτοπλοϊκών και φορτηγών ακτοπλοϊκών πλοίων.

 

β) Τη μελέτη, εκπόνηση και την από κοινού με το Τμήμα Ακτοπλοϊκού Δικτύου έγκριση του προγράμματος κύριων άγονων και άγονων ταχυδρομικών γραμμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

γ) Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μίσθωσης των άγονων γραμμών που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα (προκηρύξεις δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, κατακυρώσεις αποτελεσμάτων ,κατάρτιση συμβάσεων).

 

δ) Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των μισθωμένων άγονων γραμμών.

 

ε) Την παρακολούθηση των δαπανών και την μέριμνα για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε σχέση με αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων εκτέλεσης δρομολογιακών γραμμών.

 

ζ) Την εισήγηση για τον καθορισμό νέων ναύλων επιβατών και εμπορευμάτων και την παρακολούθηση εφαρμογής του εγκεκριμένου ναυλολογίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.