Προεδρικό διάταγμα 111/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από:

 

α) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή ένα Συμβούλιο της Διοίκησης ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από το υπό στοιχείο (β) μέλος.

 

β) Το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

γ-δ) Δύο μηχανικούς διπλωματούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

 

ε) Ένα Δικηγόρο της Διεύθυνσης Δικαστικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.

 

3. Τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σε αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.