Προεδρικό διάταγμα 11/1/13

ΠΔ 11-01-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Νομός Αττικής) με άρση της απαλλοτρίωσης σε τμήματα του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Δημοκρατίας - Κομνηνών - Μικράς Ασίας - Κίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-01-2013: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Νομός Αττικής) με άρση της απαλλοτρίωσης σε τμήματα του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Λεωφόρου Δημοκρατίας - Κομνηνών - Μικράς Ασίας - Κίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 26/ΑΑΠ/2013), 05-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 4)α, 4.2 και 4.3 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ46/06-07-2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1321/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

7. Το υπ' αριθμόν Β36881/789/22-01-2007 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Γραφείο Νομικού Συμβούλου Πειραιά.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 200/2007 και 292/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου.

 

9. Το 37747/31-08-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων δεν έχει απαντήσει.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 37/2009, 166/2010 και 185/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το υπ' αριθμόν 127/22-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α'.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 71/2010, 151/2011 και 181/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.