Προεδρικό διάταγμα 11/1/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, των παραπάνω οικοδομήσιμων τμημάτων επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 4 και 8 m όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω οικοδομήσιμων χώρων ορίζονται ως εξής:

 

α. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που μέχρι τις 18-12-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2

 

β. Συντελεστής δόμησης: 2,60

 

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, σύστημα δόμησης αυτών καθώς και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανεγερθησομένων κτιρίων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

δ. Για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπ' αριθμόν 111/2004 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 76/Α/2004).

 

ε. Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής ή προσθήκης με εμφύτευσης υποστυλωμάτων, επιβάλλεται η προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας με δυνατότητα να προβλέψει την παρουσία εκπροσώπου της κατά την διενέργεια των εκσκαφικών ή άλλων εργασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.