Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών, καθώς και σε ζώνη μέχρι 500 m από τα όρια των οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατ' εξαίρεση, σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 m3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To πρώτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

α) Η θέση της δεξαμενής ορίζεται σε ακάλυπτο χώρο και σε ικανή απόσταση από υφιστάμενη προ της εγκατάστασης οδική αρτηρία, πάντως δε μέσα στην οικοδομική γραμμή κατά 3 m τουλάχιστον.

 

β) Η δεξαμενή είναι μεταλλική, κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής, πάχους τοιχωμάτων όπως στην παράγραφο 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση γ)γ) του προηγουμένου άρθρου ορίζεται και τοποθετείται επί βάθρου αναλόγου αντοχής, που κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ή από μεταλλικά στοιχεία (σιδηροκατασκευή).

 

γ) Η τοποθέτηση αυτή συντελείται με το διαμήκη άξονα υπό κλίση προς τον κρουνό απαγωγής των στερεών καταλοίπων τουλάχιστον 3% ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

 

δ) Η δεξαμενή φέρει:

 

δ)α) Κρουνό εκροής του πετρελαίου στον έναντι σε σχέση με τον κρουνό εκκένωσης πυθμένα της δεξαμενής. Το κέντρο της αντίστοιχης οπής υπέρκειται του κατώτατου σημείου του αντιστοίχου πυθμένα τουλάχιστον κατά 90 χιλιοστόμετρα.

 

δ)β) Σωλήνα πλήρωσης.

 

δ)γ) Σωλήνα εξαερισμού με το ως άνω άκρο καμπυλωμένο προς τα κάτω, ο οποίος φέρει επιστόμιο από μεταλλικό πλέγμα από ανοξείδωτο μέταλλο των 40 MESH ανά in2.

 

δ)δ) Δείκτη ελέγχου στάθμης.

 

δ)ε) Οπή με οδηγό σωλήνα για την καταμέτρηση του περιεχομένου.

 

δ)στ) Η δεξαμενή προστατεύεται με διάταξη γείωσης (με αντίσταση γείωσης μικρότερη των 7 ohm συνολικά), του μεταλλικού αυτής κελύφους στην οποία γεφυρώνονται όλα τα μη συγκολλημένα μέρη της όπως και της εν γένει σιδηράς κατασκευής της, κατά τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς περί γειώσεων.

 

δ)ζ) Η προσαρμογή των διαφόρων εξαρτημάτων (σωληνώσεων, κρουνών κ.λ.π.) επί της δεξαμενής είναι επιμελημένη, εξασφαλίζοντας απόλυτα τη στεγανότητα στα σημεία προσαρμογής.

 

δ)η) Τα χρησιμοποιούμενα για την εγκατάσταση της δεξαμενής εξαρτήματα ανθίστανται στην προσβολή από οξείδωση.

 

ε) Οι σωληνώσεις μετάγγισης του καυσίμου από την υπέργεια δεξαμενή στην ή στις υπόγειες δεξαμενές διέρχονται υπογείως, απαγορεύοντας τη χρήση σωληνώσεως πάνω στο έδαφος.

 

στ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαμενής ορίζεται σε 10 m3, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική για κάθε εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπέργειων δεξαμενών καθορίζεται σε 20 m3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση στ' αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

ζ) Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρο οχήματα καθώς και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτήματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστηρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρο οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου Μηχανικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο ζ προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.