Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται η περίφραξις των εις τις πόλεις ακαλύπτων οικοπέδων κατά το πρόσωπον αυτών. Κατά προτίμηση επιβάλλεται η περίφραξις των εις τα κέντρα και τα πυκνοκατοικημένα τμήματα των πόλεων των οικοπέδων.

 

2. Δεν παρίσταται ανάγκη περιφράξεως, οσάκις εφ' ολοκλήρου του οικοδομικού τετραγώνου ουδεμία υπάρχει οικοδομή ή περιτοίχισμα και κείται τούτο εις απομακρυσμένα των κέντρων της πόλεως τμήματα.

 

3. Η περίφραξις εις τα κεντρικά τμήματα της πόλεως πρέπει να έχει μόνιμη μορφή και ευπρόσωπη εμφάνιση (περιτοίχισμα), εις δε τα απόκεντρα δύναται να είναι και πρόχειρη (οίον εξ οπτόπλινθων κ.λ.π.), αποκλειομένων πάντως υλικών εύφλεκτων και ισχυρώς ανακλώντων τον ήλιο.

 

Εν πάση περιπτώσει εις εκάστην γωνία του οικοδομικού τετραγώνου, ή όπου η οδός παρουσιάζει θλάση, επιβάλλεται η κατασκευή του περιφράγματος κατά μόνιμο τρόπο. Οσάκις πρόκειται περί ακαλύπτων οικοπέδων επί οδών εφ' ων προβλέπονται ιδιωτικές πρασιές και προκήπια, επιβάλλεται η περίφραξη αυτών κατά τις σχετικές διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού.

 

Η περίφραξις πρέπει να τοποθετείται επακριβώς επί του προσώπου του οικοπέδου, ήτοι επί του μετά της οδού, πλατείας ή ετέρου κοινοχρήστου χώρου ορίου αυτού. Εις περίπτωσιν υπάρξεως εγκεκριμένου σχεδίου, ως τοιούτοι χώροι νοούνται οι υπό του τελευταίου προβλεπόμενοι.

 

Η κατά τα επόμενα προσωρινή περίφραξις, ως και η κατά το άρθρο 6 αναγκαστική τοιαύτη ουδέν δημιουργεί δικαίωμα αποζημιώσεως δια την τυχόν μεταγενέστερη ρυμοτόμηση αυτής λόγω ακριβέστερης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου ή τροποποιήσεως αυτού ή και εφαρμογής νέου σχεδίου.

 

4. Εις περίπτωση εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης, βεβαιούμενης υπό της αρμόδιας υπηρεσίας Υγιεινής και που επιβάλλει την ταχεία περίφραξη εις μεγάλην κλίμακα, επιτρέπεται η παρέκκλισις από των ανωτέρω (παράγραφος 3) ως προς τον τρόπο της περιφράξεως, δυναμένης να εκτελείται προσωρινώς και καθ' οιονδήποτε έτερον πρόχειρον τρόπον που να πληροί τους κανόνες υγιεινής (π.χ. συρματοπλέγματα κ.λ.π.). Εν τη περιπτώσει ταύτη η προσωρινή περίφραξις αντικαθίσταται βαθμηδόν δι' οριστικής κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω καθοριζόμενα. Εν πάση περιπτώσει και κατά την προσωρινή περίφραξη εφαρμόζεται ο κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 όρος τηρήσεως ελευθέρων των εν τοις πράγμασι ή κατά το σχέδιον κοινοχρήστων χωρών.

 

Η άνω προσωρινή περίφραξις εφαρμόζεται και οσάκις η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι ο κατ' ακριβή εφαρμογήν του σχεδίου καθορισμός του προσώπου οικοπέδου θέλει απαιτήσει πολύ χρόνο λόγω ανωμαλιών και ατελειών του σχετικού τοπογραφικού χάρτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.