Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τα οικόπεδα εκ των εν τη προσκλήσει διαλαμβανομένων δια τα οποία εκπνέει άπρακτος η ταχθείσα προθεσμία, εφαρμόζεται η αναγκαστική περίφραξις υπό της Αρχής. Ως άπρακτος θεωρείται η παρέλευσις αν ουδεμία εργασία περιφράξεως ήρξατο. Αν όμως ήρξαντο οι εργασίες περιφράξεως, και δεν περαιώθηκαν εμπροθέσμως, χορηγείται εύλογος παράτασις της προθεσμίας εφ' άπαξ, εάν δε και μετά την παρέλευσιν αυτής υπολείπονται εργασίες περιφράξεως εκκρεμείς, αποπερατώνονται αυτές, εφαρμοζομένων των ως άνω αναγκαστικών μέτρων.

 

2. Το γεγονός της μη εμπροθέσμου ενάρξεως ή και περαιώσεως των εργασιών βεβαιώνεται δια πρωτοκόλλου των υπό στοιχεία β' και δ' μελών της επιτροπής, ή των υπ' αυτών εντεταλμένων οργάνων.

 

3. Περιφράγματα που γίνονται κατά τρόπον διάφορον του υπό της επιτροπής καθορισθέντος ή κατά παράβασιν της υπό της αρχής καθορισθείσης γραμμής κατεδαφίζονται αναγκαστικώς και εφαρμόζεται ως προς ταύτα η αναγκαστική περίφραξις. Η βεβαίωσις της καλής ή κακής περιφράξεως γίνεται κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.