Προεδρικό διάταγμα 12/04

ΠΔ 12/2004: Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 02-03-2010 (EEL 106/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12/2004: Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 02-03-2010 (EEL 106/2000), (ΦΕΚ 7/Α/2004), 16-01-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και του 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 81/2002 περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986) και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως ισχύουν.

 

6. Την 485/31-10-2001 (ΦΕΚ 1484/Β/2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη.

 

7. Τις διατάξεις της οίκοθεν 3354/1991 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα (ΦΕΚ 149/Β/1991).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

9. Την γνωμοδότηση 446/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο II: Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο III: Υποσυστήματα

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο IV: Εγκαταστάσεις

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο V: Μέτρα διάσωσης

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο VI: Αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολόγησης

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο VII: Σήμανση πιστότητας CE

 

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο VIII: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις ελεγχομένων

Άρθρο 22: Κυρώσεις

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Παράρτημα Ι: Υποσυστήματα μιας εγκατάστασης

Παράρτημα ΙΙ: Βασικές απαιτήσεις

Παράρτημα ΙΙΙ: Ανάλυση ασφάλειας

Παράρτημα IV: Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας: Δήλωση ΕΚ πιστότητας

Παράρτημα V: Κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας: Αξιολόγηση της πιστότητας

Παράρτημα VI: Υποσυστήματα: Δήλωση πιστότητας ΕΚ

Παράρτημα VII: Υποσυστήματα: Εκτίμηση της πιστότητας

Παράρτημα VIII: Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των οργανισμών

Παράρτημα ΙΧ: Σήμανση πιστότητας CE

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 09-01-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.