Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ευθύς μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο εκτέλεσιν των εργασιών ο Δήμος ή η Κοινότητα υποβάλλει εις την επιτροπή πίνακα εμφαίνοντα το ποσοστόν της δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, δι' ου επιβαρύνεται έκαστος υπόχρεος. Το ποσοστόν τούτο καθορίζεται αναλόγως του μήκους του επί της οδού προσώπου εκάστου οικοπέδου βάσει της ανά τρέχον μέτρον περιφράξεως αντιστοιχούσης δαπάνης. Προς εύρεση της τελευταίας ταύτης δαπάνης λαμβάνονται υπόψη μόνον τα τμήματα των προσώπων των οικοπέδων εφ' ων εκτελέσθηκε ομοιόμορφος ποιοτικώς και ποσοτικώς εργασία.

 

2. Ο αυτός πίνακας δέον να διαλαμβάνει και τον χρόνο καθ' ον περατώθηκε η εργασία ως προς έκαστον υπόχρεων και τον ημερήσιο τόκο αναλογούντα εις το υπ' αυτού πληρωτέο ποσό.

 

3. Η επιτροπή ελέγχει τον πίνακα προβαίνουσα παραλλήλως και εις εξέτασιν των εκτελεσθέντων έργων και επιφέρει εις αυτόν τις αναγκαίας διορθώσεις μεθ' ο προβαίνει εις την κύρωση αυτού, δυναμένη προ ταύτης να ζητεί και την σχετική γνώμη του οικείου Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων.

 

4. Εάν οι εργασίες γίνονταν δι' αυτεπιστασίας και απευθείας προμήθειας υλικών, προ της συντάξεως του κατά τα ανωτέρω πίνακα, καταρτίζεται υπό αυτού που εκτέλεσε τις εργασίας ακριβής επιμέτρησις των γενομένων εργασιών και απολογισμός των καταβληθεισών δαπανών, όστις υποβαλλόμενος δια του Νομάρχου εις το Υπουργείον μετά των επί τούτου παρατηρήσεων της επιτροπής και κυρώνεται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας συμφώνως προς τις κείμενες σχετικές διατάξεις, αφού επενεχθώσιν εις αυτόν οι ως αναγκαίοι κριθείσες μεταρρυθμίσεις, χρησιμεύει ως βάσις δια την κατάρτιση του κατά τα ανωτέρω πίνακα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.