Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της περιφράξεως των οικοπέδων εκάστης πόλεως επιμελείται επιτροπή αποτελούμενη:

 

α) εκ του Νομάρχη ως Προέδρου,

β) του Νομομηχανικού,

γ) του Αντιπροσώπου της υγειονομικής υπηρεσίας του Κράτους, εφόσον υπάρχει τοιούτος εν τη πρωτεύουσα του νομού,

δ) του Διευθυντού της Αστυνομίας και

ε) αντιπροσώπου του Δήμου ή Κοινότητος της πόλεως.

 

Ο τελευταίος ορίζεται υπό του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας επί τη προσκλήσει του οικείου Νομάρχη. Εάν εντός πέντε ημερών από της τοιαύτης ειδοποιήσεως ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσει τον αντιπρόσωπό της, μέχρι του καθορισμού τούτου, ορίζει προσωρινώς τοιούτον ο Νομάρχης δι' αποφάσεώς του.

 

Εάν ο Δήμος έχει τεχνική υπηρεσία, ο αντιπρόσωπός του δέον να είναι τεχνικός υπάλληλος. Όπου λειτουργεί ειδικό Γραφείο Σχεδίου Πόλεως αντί του Νομομηχανικού μετέχει ο προϊστάμενος του Γραφείου τούτου.

 

Τα μέλη της επιτροπής, απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρώνονται υπό των νομίμων εν τη υπηρεσία αναπληρωτών των. Επίσης ορίζεται ως άνω και αναπληρωτής του αντιπροσώπου του Δήμου ή Κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 2 του από [ΒΔ] 10-05-1958 βασιλικού διατάγματος.

 

2. Η επιτροπή καθορίζει τις περιοχές εκάστης πόλεως, εφ' ων επιβάλλεται περίφραξις των οικοπέδων, τις σχετικές προθεσμίας και πάσαν σχετική λεπτομέρεια του παρόντος και τον τύπον της κατά τα επόμενα προσκλήσεως, αποφασίζεται δε κατά πλειοψηφία παρόντων τουλάχιστον τριών εκ των μελών της εν οις και ο Πρόεδρος. Εν περιπτώσει διαφωνίας αποφασίζει ο Νομάρχης που ακούει προηγουμένως, εφόσον μεν πρόκειται περί τεχνικού ζητήματος τον οικείο Επιθεωρητή των Δημοσίων Έργων ή τον Νομομηχανικό, εφόσον δε περί υγειονομικού, τον αντιπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

Ο Νομάρχης προ της λήψεως οιασδήποτε αποφάσεώς του δύναται να ζητήσει την γνώμη των αρμοδίων Υπουργείων.

 

3. Ενστάσεις υπό των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων της επιτροπής και του Νομάρχου, επιτρέπονται μόνον ως προς τον καθορισμό της εκτάσεως και της διαδοχικής σειράς των τμημάτων της πόλεως εις α επιβληθήσεται η περίφραξις των οικοπέδων, τις σχετικές προθεσμίες και τον κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 τρόπον περιφράξεως, εφόσον αυτή δεν χαρακτηρίσθηκε επείγουσα και προσωρινή (άρθρο 1 παράγραφος 4). Εάν όμως η περίφραξις χαρακτηρισθεί ως επείγουσα και προσωρινή, οι ενστάσεις περιορίζονται μόνον οσάκις πρόκειται περί της περιπτώσεως του άρθρου 1 παράγραφος 2 και επί του τρόπου της προσωρινής περιφράξεως. Πάντως, ίνα ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις υπό του Υπουργείου και αποφανθεί τούτο επ' αυτών τελικώς, πρέπει να υποβάλλονται εις αυτό υπό των ενδιαφερομένων δια του Νομάρχου εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της δια την περίφραξη προσκλήσεως. Ενστάσεις υποβαλλόμενες τυχόν απευθείας εις το Υπουργείο ή δι 'ετέρας αρχής δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη και απλώς διαπέμπονται εις τον οικείον Νομάρχη.

 

Εάν υπάρχει συγκοινωνιακή δυσχέρεια η κατά τα επόμενα πρόσκλησις δύναται να καθορίσει και έτερο ταχύτερο τρόπο υποβολής των ενστάσεων εις το Υπουργείο.

 

Το Υπουργείο αποφασίζει επί των υποβαλλομένων ενστάσεων και ανακοινώνει εις το Νομάρχη τη σχετική απόφασή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.