Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποφασισθείσης της περιφράξεως των οικοπέδων τμήματος τινός της πόλεως η αστυνομική αρχή ειδοποιεί περί τούτου τους υπόχρεους δια προσκλήσεως επί αποδείξει παραλαβής. Εις περίπτωσιν καθ' ην αυτοί είναι άγνωστοι ή αγνώστου διαμονής, αρκεί και γενική δια του τύπου πρόσκλησις δημοσιευμένη κατά διαλείμματα τουλάχιστον πεντάκις εις όλα τα κυκλοφορούντα ημερήσια φύλλα και τοιχοκολλημένη άμα εις την περιφέρεια, εν η διατάσσεται η εκτέλεσις των εργασιών. Προκειμένου περί κωμών αποτελουσών κοινότητα ή υπαγομένων εις τοιαύτη αρκεί και μόνη η δια τοιχοκολλήσεως πρόσκλησις, δημοσιευμένη εις τα κέντρα τους ναούς και έκαστη συνοικίαν και ης επιμελείται, τη ειδοποιήσει της αστυνομίας ή κοινοτική αρχή.

 

2. Η πρόσκλησις πρέπει να καθορίζει σαφώς τις περιοχές της περιφράξεως, τις προθεσμίας, τα είδη των περιφραγμάτων, τις περιπτώσεις καθ' ας επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων και τον τρόπο καθ' ον αυτές πρέπει να υποβάλλονται ίνα λαμβάνονται υπ' όψει. Επίσης πρέπει να υποδεικνύει συντόμως και τις συνέπειες αυτών που δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα από την πρόσκληση.

 

3. Η δια την περίφραξη προθεσμία θεωρείται αρχομένη αφ' ης χορηγηθεί υπό της αρμοδίας Αρχής εις τον ενδιαφερόμενον η προς τούτο άδεια, η οποία πάντως πρέπει να ζητείται εντός της τασσόμενης προθεσμίας. Υπάρχοντος εγκεκριμένου σχεδίου, η άδεια παρέχεται μετά τον επιτόπιο καθορισμό της κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 οριακής γραμμής.

 

4. Ο Νομάρχης υποχρεούται εκάστοτε να υποβάλλει εις το Υπουργείον αντίγραφα:

 

α) του σχετικού πρακτικού της επιτροπής μετά προχείρων διαγραμμάτων των περιοχών εις ας αναφέρονται οι αποφάσεις της, καταρτιζομένων υπό του τεχνικού μέλους της επιτροπής,

β) πάσης μεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.