Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαιωθείσης της κατά το προηγούμενο άρθρο παράγραφος 1 μη περιφράξεως εντός της ταχθείσης προθεσμίας ή της μη περαιώσεως αυτής εντός της δοθείσης παρατάσεως, δι' αποφάσεως του Νομάρχου, καθ' ης ουδεμία χωρεί ένστασις, εφαρμόζεται η αναγκαστική περίφραξις εις βάρος των κατά το άρθρο 3 υπόχρεων. Κατά της αποφάσεως ταύτης ουδεμία χωρεί ένστασις, η μετά την σύνταξιν δε της ως άνω βεβαιώσεως έναρξις τυχόν των εργασιών περιφράξεως υπό των ενδιαφερομένων, ουδόλως αναστέλλει την εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής περιφράξεως, ουδέ δημιουργεί υπέρ του ιδιοκτήτου οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως.

 

2. Η αναγκαστική περίφραξις ενεργείται καθ' ον τρόπο αποφασίσει η επιτροπή, δυναμένων κατ' αυτήν να εφαρμοσθούν και των δια την επείγουσα προσωρινή περίπτωσιν προβλεπομένων μέτρων (άρθρο 1 παράγραφος 4).

 

3. Η ως άνω απόφασις του Νομάρχου κοινοποιείται εις τον ενδιαφερόμενον Δήμο ή Κοινότητα και εις τις λοιπές υπηρεσίας ων οι προϊστάμενοι αποτελούν μέλη της κατά το άρθρο 4 επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.