Προεδρικό διάταγμα 12/2/13b

ΠΔ 12-02-2013: Κατάργηση του από 11-01-1975 προεδρικού διατάγματος Περί εγκρίσεως χώρου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Πυλαίας (Θεσσαλονίκης), για την ανέγερση Δημόσιας Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 9/Δ/1975)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-02-2013: Κατάργηση του από [ΠΔ] 11-01-1975 προεδρικού διατάγματος Περί εγκρίσεως χώρου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Πυλαίας (Θεσσαλονίκης), για την ανέγερση Δημόσιας Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 9/Δ/1975), (ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/2013), 27-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 152 (παράγραφοι 1, 2, 10) και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4.1)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/06-07-2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1482/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29/ΠΣΚ/43276/22-10-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 17127/01-09-2010 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας.

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 03/1915/02-09-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 46/25-01-2010 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΧΣ/204245/11270/11/25-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την 199/2012 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

14. Το υπ' αριθμόν 42123/30-09-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α' του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 148/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος καθώς και την 80/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 9/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.