Προεδρικό διάταγμα 12/6/12d

ΠΔ 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλλονιάς (νομού Κεφαλληνίας) με τον καθορισμό χώρου Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας στο οικοδομικό τετράγωνο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-06-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλλονιάς (νομού Κεφαλληνίας) με τον καθορισμό χώρου Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας στο οικοδομικό τετράγωνο 63, (ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/2012), 14-06-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

7. Την υπ' αριθμόν 37579/1506/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οικισμού Αργοστολίου νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 274/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9403/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αργοστολίου νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 63 για τη χωροθέτηση κτιρίου Διοίκησης (Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/2010).

 

8. Την υπ' αριθμόν 54908/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση παρέκκλισης από τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης, σε οικόπεδο του δημοσίου (ΑΒΚ:2) επί της λεωφόρου Ιωάννου Μεταξά, οικοδομικό τετράγωνο 63, της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλλονιάς (νομού Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 365/ΑΑΠ/2011).

 

9. Την 144/2010 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου.

 

10. Την 64/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 150/2011 και 84/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.