Προεδρικό διάταγμα 12/7/16

ΠΔ 12-07-2016: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Λευκόβρυσης και Αργίλου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) λόγω αναπτυξιακών έργων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-07-2016: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Λευκόβρυσης και Αργίλου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης) λόγω αναπτυξιακών έργων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/2016), 02-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 2)β) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως η παράγραφος 2)β του άρθρου 114 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 112/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν 6876/4871/2008 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

8. Την υπ' αριθμόν 26295/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472/Β/2003).

 

9. Την υπ' αριθμόν 199951/2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις Υφιστάμενες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ) Υψηλής Τάσης, καθώς και για τα Υφιστάμενα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς (ΔΜΣ) Δυτικής Μακεδονίας - Τροποποίηση της Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς 150 kV ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ-ΛΑΜΙΑ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χαραυγής, νομού Κοζάνης (ΑΔΑ: 4Α310-Δ) και την υπ' αριθμόν 165001/2013 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 199951/2011 κοινής υπουργικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για παραλλαγή των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ και ΚΑΡΔΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ, στα όρια του νομού Κοζάνης (ΑΔΑ: ΒΕΦ10-61Κ).

 

10. Την υπ' αριθμόν Δ9/Δ/Φ53/19/5/2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 m2 (ΟΠΚ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος (ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ9/Δ/Φ53/1742/304/2014 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 m2 (ΟΠΚ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος (ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/2014).

 

11. Τα υπ' αριθμούς 3850/2012, 840/2012 και 1282/2012 έγγραφα της Λ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αντίστοιχα.

 

12. Τα υπ' αριθμούς 625/2008, 44098/1202/2009, 103411/3661/2010, 13949/756/2011 και 23186/1716/2012 έγγραφα του Δασαρχείου Βέροιας.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 698/2008, 198/2012 και 482/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, το υπ' αριθμόν 880/2011 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης και το υπ' αριθμόν 988/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 127/2010 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.

 

15. Την υπ' αριθμόν 1/2012 γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 11467/2010 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης Καθορισμός Χρήσης παραχωρούμενου ακινήτου στα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης (ΦΕΚ 659/Δ/2010).

 

17. Το υπ' αριθμόν 5526/2010/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 29901/1366/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

19. Τα υπ' αριθμόν 27184/04-06-2013 και 42732/29-09-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 72/Συνεδρία 11η/05-12-2014 πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Την υπ' αριθμόν 131/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.